ODSZKODOWANIA PO WYPADKU
Dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Odszkodowania po śmierci bliskiego.

W sądzie uzyskasz 10 razy wyższe zadośćuczynienie za krzywdę.

W postępowaniu sądowym możesz uzyskać dużo wyższe zadośćuczynienie po wypadku drogowym niż to zapłacone przez ubezpieczyciela polubownie. Dlatego czasami warto zaryzykować i skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Nasz klient, dzięki naszym działaniom w ten sposób uzyskał 10 razy wyższe zadośćuczynienie. Ubezpieczyciel polubownie wypłacił zadośćuczynienie jedynie w kwocie 2000 zł. natomiast sąd nakazał zapłatę kwoty 20.000 zł. tytułem zadośćuczynienia.

Dnia 2.02.2015 r. doszło do wypadku przy pracy z udziałem naszego klienta, który wykonywał czynność czyszczenia piaskarki. W trakcie wykonywania tej czynności został podniesiony młynek, który zabezpieczono blokadą, jednak podczas czyszczenia młynka doszło do jego opuszczenia, w wyniku czego doszło do uszkodzenia opuszka palca wskazującego lewej dłoni naszego klienta. Bezpośrednio po tym zdarzeniu kolega zawiózł powoda do szpitala.

W dacie zdarzenia firma, w której pracował powód, korzystała z ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia. Zakres ubezpieczenia obejmował m.in odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody osobowe. W okresie od 2 do 4 lutego 2015 r. powód był hospitalizowany w Szpitalu przy ul. Lindleya w Warszawie. W wyniku przedmiotowego zdarzenia powód doznał zmiażdżenia palca, doszło tym samym do zerwania płytki paznokciowej i amputacji części stadialnej paliczka paznokciowego. Przez ok. 3 miesiące od zdarzenia powód przebywał na zwolnieniu lekarskim. Do dnia dzisiejszego powód odczuwa skutki wypadku przy pracy w postaci ograniczenia ruchomości stawu międzypaliczkowego palca wskazującego lewej ręki oraz jego opuszka. Nie ma również szans na odzyskanie przez powoda sprawności w tym palcu porównywanej do tej sprzed wypadku. Dodatkowo z uwagi na odkształcenie palca, u powoda również w przyszłości mogą pojawić się pewne powikłania, jak chociażby odmrożenia, odparzenia, czy infekcje. Uszczerbek na zdrowiu doznany przez powoda w związku z wypadkiem przy pracy z dnia 2 lutego 2015 r. ma charakter długotrwały i trwały i wynosi on 5%.

W imieniu naszego klienta sprawa została zgłoszona do Ubezpieczyciela, który przeprowadził postępowanie likwidacyjne i przyznał zadośćuczynienie w łącznej kwocie 2.000,00 zł. W dniu 21 sierpnia 2015 r. ZUS wypłacił powodowi jednorazowe odszkodowanie w wysokości 5.299,00 zł w związku z ustaleniem 7% uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy z dnia 2 lutego 2015 r.

Ustalenia Sądu Rejonowego w zakresie zadośćuczynienia.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie niemalże w całości. Zasady i granice wskazanej wyżej odpowiedzialności określa kodeks cywilny, który w art. 805 § 1 stanowi, iż przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (pkt 1 art. 805 § 2 k.c.). Stosownie do art. 821 k.c., przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

W niniejszej sprawie bezsporne były okoliczności wypadku z dnia 2 lutego 2015 r. oraz rodzaj obrażeń, jakich doznał powód. Bezsporny był również fakt odpowiedzialności pozwanego na to zdarzenia.

Wyższe zadośćuczynienie na drodze sądowej!

Jedyną kwestią sporną pozostawała wysokość należnego powodowi zadośćuczynienia. Roszczenie powoda o zasądzenie od pozwanego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę było oparte na podstawie art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 k.c. Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Natomiast według art. 445 § 1 k.c. w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody o charakterze niemajątkowym w postaci ujemnych przeżyć związanych z cierpieniami fizycznymi (z bólem i podobnymi do niego przeżyciami), jak i cierpieniami psychicznymi (jako swoistymi następstwami bólu i powstałych uszkodzeń ciała), wynikającymi z naruszenia dóbr osobistych. Szkoda taka nosi miano krzywdy. Może ona polegać zarówno na cierpieniach o charakterze trwałym, jak i okresowym, bowiem niezależnie od długości trwania, powodują one negatywne doznania u poszkodowanego. Szkoda niemajątkowa nie może być wyrównana za pomocą świadczeń pieniężnych, jednakże środki te mogą łagodzić negatywne przeżycia, jakich doświadczył pokrzywdzony. Pieniądze te dają możliwość zaspokojenia jego potrzeb w stopniu szerszym niż byłoby to możliwe w sytuacji normalnej. Poza samym stwierdzeniem zaistnienia po stronie poszkodowanego krzywdy, drugim istotnym elementem przy zasądzaniu zadośćuczynienia określonego w art. 445 k.c. jest określenie jego wysokości.

Ustalenia w zakresie wysokości należnego zadośćuczynienia.

Jak słusznie wskazuje judykatura, ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 k.c. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz inne czynniki podobnej natury. Ponadto przy określaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego, należy mieć na względzie zarówno kompensacyjny charakter tego zadośćuczynienia, jak i aktualne stosunki majątkowe społeczeństwa. Nie można jednak pominąć, że zdrowie jest dobrem szczególnie cennym, a przyjmowanie niskich kwot zadośćuczynienia w przypadkach ciężkich uszkodzeń ciała prowadzi do niepożądanej deprecjacji tego dobra.

Treść art. 445 k.c. pozostawia – z woli ustawodawcy – swobodę sądowi orzekającemu w ustaleniu wysokości zadośćuczynienia i pozwala – w okolicznościach rozpoznawanej sprawy – uwzględnić indywidualne właściwości i subiektywne odczucia osoby pokrzywdzonej. Zasądzenie zadośćuczynienia, a zwłaszcza jego wysokość uzależniona jest od całokształtu ujawnionych okoliczności, w szczególności zaś zarówno od trwałości i skutków wypadku oraz objawów chorobowych i ich nasilenia, jak i od rodzaju oraz stopnia winy sprawcy szkody i odczucia jej przez poszkodowanego.

Powodowi należy się 10 razy wyższe zadośćuczynienie.

Mając na uwadze powyższe Sąd nie podzielił stanowiska pozwanego, z którego wynikało, że kwota w wysokości 2.000,00 zł. wypłacona powodowi w toku postępowania likwidacyjnego w pełni zrekompensowała poniesioną przez niego szkodę niemajątkową. Sąd miał bowiem na uwadze, że wskutek wypadku z dnia 1.02.2015r. powód doznał obrażeń ciała w postaci zmiażdżenia palca wskazującego lewej ręki, co z kolei wiązało się następnie z koniecznością przejścia operacji oraz rehabilitacji. Sąd nie miał przy tym wątpliwości, że obrażenia te były związane z bólem oraz powodowały przejściowe ograniczenia powoda w wykonywaniu pracy zawodowej oraz przy czynnościach w życiu codziennym. Powód przez ok. 3 miesiące od tego zdarzenia przebywał na zwolnieniu lekarskim, odczuwał rozdrażnienie. Przebyty wypadek wiązał się także z dyskomfortem związanym z brakiem możliwości zarobkowania, a przecież powód miał na utrzymaniu żonę z dzieckiem, spłacał również kredyt. Przy tym wszystkim ucierpiało również życie rodzinne powoda – nie mógł on w takim stopniu opiekować się dzieckiem, jak przed wypadkiem. Co więcej powód nie dogadywał się tak dobrze z żoną. Wszelkie problemy się nawarstwiały, tym bardziej, że powód nie był przyzwyczajony do takiego przesiadywania w domu. Spadła również aktywność sportowa powoda. Sąd miał także na względzie, że w wyniku wypadku powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

20.000 zł. tytułem zadośćuczynienia!

Zdaniem Sądu przebyte obrażenia co do zasady uzasadniają zasądzenie na rzecz powoda kwoty 20.000,00 zł.  Należy również pamiętać, że choć u powoda po wypadku nie nastąpiły zaburzenia adaptacyjne o obrazie objawów  depresyjnych i obecnie znajduje się on w wyrównanym stanie psychicznym, który nie wpływa negatywnie na jego funkcjonowanie życiowe, to jednak do dnia dzisiejszego powód odczuwa skutki tego wypadku, a to w postaci ograniczenia ruchomości stawu międzypaliczkowego palca wskazującego lewej ręki oraz jego opuszka. Co więcej, powód nie ma szans na odzyskanie pełnej sprawności, tj. sprawności sprzed wypadku. Ponadto z uwagi na odkształcenie palca, w przyszłości mogą pojawiać się u powoda pewne powikłania, jak chociażby odmrożenia, odparzenia, czy różne infekcje.

Reasumując, Sąd uznał, że w realiach niniejszej sprawy odpowiednią sumą zadośćuczynienia w stosunku do doznanej przez powoda krzywdy jest kwota 20.000 zł. Taką bowiem kwotę należy uznać za odpowiednią, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, doznanych przez powoda w następstwie wypadku obrażeń, cierpień, ich intensywności, a także dyskomfortu w okresie powypadkowym. Sąd doszedł do przekonania, iż powyższa kwota w pełni zrekompensuje doznaną przez powoda krzywdę, jak również stanowi wymierną wartość ekonomiczną. Nie sposób przy tym uznać jej za wygórowaną, zważywszy na konsekwentnie rosnącą stopę życiową w kraju oraz aktualne warunki ekonomiczne. Nie można jej także – z drugiej strony – uznać za symboliczną. Należy bowiem podkreślić, iż zadośćuczynienie winno stanowić obiektywnie ekonomicznie odczuwalną wartość ustaloną przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego, utrzymaną w rozsądnych granicach i odpowiadającą aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PODOBNE ARTYKUŁY

PROBLEM Z ODSZKODOWANIEM?

ZOSTAW NUMER ODDZWONIMY DO CIEBIE

REFERENCJE

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

ZADZWOŃ

WYPEŁNIJ FORMULARZ