AKTUALNOŚCI2019-04-11T14:59:42+02:00

O jakie świadczenia możesz się starać po wypadku drogowym?

Odszkodowania osobowe, Przepisy|

Świadczenia po wypadku drogowym Miałeś wypadek drogowy, doznałeś obrażeń ciała, chcesz się ubiegać o odszkodowanie ? Nie wiesz jakie masz prawa. Przeczytaj. Osobie Poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego (lub innego zdarzenia) w następstwie doznanego rozstroju zdrowia mogą przysługiwać następujące świadczenia: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym [...]

OC rolnika – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania

Przepisy|

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. W przypadku dochodzenia odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, może się zdarzyć, ze ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Do takich przypadków należy zaliczyć szkody: w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym [...]

Koszty rzeczoznawcy

Odszkodowania komunikacyjne|

Kto zapłaci za rzeczoznawcę ? Rzecznik Finansowy występuje do Sądu Najwyższego z zapytaniem. Rzecznik Finansowy uważa, że Ubezpieczyciel powinien zwracać koszty poniesione na rzeczoznawcę. Wobec rozbieżności w wyrokach sądowych Rzecznik zwraca się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie sprawy. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczyciel, który zaniżył wypłatę z OC komunikacyjnego powinien zwracać koszty ekspertyzy niezależnego [...]

Kradzież pojazdu z wypożyczalni.

Odszkodowania komunikacyjne|

Odszkodowanie za kradzież pojazdu - czy za przywłaszczenie pojazdu należy się odszkodowanie z autocasco ? Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku ubezpieczenia autocasco oraz przywłaszczenia wypożyczonego pojazdu, odszkodowanie za kradzież pojazdu należy się, tak samo jak w przypadku normalnej kradzieży (sygn. akt V CNP 35/17). Kradzież pojazdu - stan faktyczny Do firmy [...]

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców – wyrok SN

Ciekawe wyroki, Odszkodowania osobowe|

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców - wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2012 r. w sprawie IV CSK 416/11 Zadośćuczynienie po śmierci rodziców przewidziane w art. 446 § 4 k.c. nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie [...]

Zadośćuczynienie po śmierci

Odszkodowania osobowe|

Wysokość zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej - jak ustalić? Zgodnie z treścią art. 446 § 4 k.c. sąd może także przyznać członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Niestety, przepis ten jednak w żaden sposób nie precyzuje, jak to ma być kwota i jakie czynniki należy wziąć pod [...]

O nieterminowej odpowiedzi na reklamację

Ciekawe wyroki|

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały z 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 113/17), podjętej w składzie 3 sędziów, w której uznał, że: "W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu [...]

Odszkodowanie za części oryginalne z OC

Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Sąd stwierdził, że części oryginalne są należne. Powódka domagała się zasądzenia na jej rzecz dopłaty odszkodowania w związku z uszkodzonym w wyniku zdarzenia drogowego pojazdem. Pozwany ubezpieczyciel, który w dacie wypadku udzielał sprawcy ochrony ubezpieczeniowej OC, wnosił o oddalenie powództwa. Ubezpieczyciel  twierdził, że należne odszkodowanie zostało już wypłacone powódce w toku postępowania [...]

Odszkodowanie za kradzież pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym

Ciekawe wyroki, Odszkodowania komunikacyjne|

Odszkodowanie za kradzież pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia 05.07.2016r. zasądzający od Ubezpieczyciela na rzecz powódki kwotę 110.000 zł. jako odszkodowanie za kradzież pojazdu. Ponadto odsetki za opóźnienie od dnia 16.11.2015r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 10.517 zł Powód w [...]

Odszkodowanie za kradzież pojazdu

Odszkodowania komunikacyjne, Wygrane sprawy|

Kradzież pojazdu - odmowa wypłaty odszkodowania. Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie w sprawie kradzieży pojazdu zasądzający od ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego Mariusza K. kwotę 32.000,00 zł. Zasądzono również odsetki od dnia 26.07.2014r. oraz koszty procesu w kwocie 4.027,00 zł. Stan faktyczny: Nasz klient Mariusz K. w marcu 2013r. kupił w komisie samochodowym pojazd [...]

Termin odpowiedzi na reklamację

Ciekawe wyroki|

Dnia 13.06.2018r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie sygn. akt III CZP 113/17 dotyczącą przekroczenia terminu udzielenie odpowiedzi na reklamację. Sąd Najwyższy nie podzielił prokonsumenckiego podejścia zaprezentowanego przez Rzecznika Finansowego. Na pytanie Rzecznika Finansowego, czy: "W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, [...]

Zadośćuczynienie za krzywdę dla bliskich Poszkodowanego.

Ciekawe wyroki, Przepisy|

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak wynika z trzech uchwał Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2018r. Zostały wydane na wniosek trzech różnych instytucji (Rzecznik Finansowy, Komisję Nadzoru Finansowego oraz skład 3 sędziów SN) Poniżej prezentujemy wszystkie 3 [...]