Kapitalizacja renty po wypadku drogowym. Jak się starać?

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym ma prawo do ubiegania się o zwrot wszelkich poniesionych strat (odszkodowanie) jak również do otrzymania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W ramach odszkodowania od sprawcy szkody (ubezpieczyciela sprawcy wypadku) może się domagać różnego rodzaju świadczeń. Najczęściej dochodzonymi roszczeniami są zadośćuczynienie, odszkodowanie (np. za koszty leczenia) ale również renta powypadkowa. Odszkodowanie stanowi zwrot poniesionych kosztów, zadośćuczynienie ma zrekompensować doznaną krzywdę za cierpienia fizyczne i psychiczne związane z wypadkiem. Renta natomiast jest świadczeniem okresowym, mającym złagodzić negatywne konsekwencje wypadku, które pojawią się w przyszłości.

Definicja renty po wypadku

Renta jest świadczeniem okresowym lub dożywotnim, płatnym w ratach np. miesięcznych lub kwartalnych. Renta ma na celu zrekompensować negatywne skutki wypadku, które mogą pojawić się w przyszłości. Roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu, jeżeli:

  • całkowicie lub częściowo utracił on zdolność do pracy zarobkowej
  • zmalały jego szanse na osiągnięcie sukcesu w przyszłości
  • zwiększyły się jego potrzeby

Podstawą prawną ubiegania się przez poszkodowanego od sprawcy albo jego ubezpieczyciela renty jest art. 444 § 2 kodeksu cywilnego, z którego to wynika, że: „jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

Powyższy przepis reguluje trzy różne podstawy prawne świadczeń rentowych tj.: z tytułu utraty zdolności do zarobkowania, z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego oraz z tytułu zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość. Każda z tych podstawa prawnych pozwala na ubieganie się o świadczenie rentowe.

O rencie z tytułu zwiększonych potrzeb powstałych wskutek wypadku możesz przeczytać w naszym artykule „W jakich przypadkach przysługuje renta na zwiększone potrzeby?”

Oprócz renty na zwiększone potrzeby osoba poszkodowana może się ubiegać o rentę uzupełniającą, jest to renta mająca na celu wyrównać utracone zarobki lub w szczególnych przypadkach zmniejszone możliwości zarobkowania. Kiedy należy się renta uzupełniająca oraz jak można ustalić jej wysokość znajdziesz w poprzednich publikacjach „Renta po wypadku drogowym” Oraz „Uzupełniająca renta po wypadku drogowym – kto się może starać?”.

Kapitalizacja renty po wypadku

Jak wynika z art. 447 kodeksu cywilnego „z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu”.

Kapitalizacja renty polega więc na tym, że zamiast przyszłych świadczeń rentowych płatnych okresowo np. miesięcznie, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie w określonej kwocie pieniężnej. W zamian za wypłatę jednorazowego odszkodowania poszkodowany zrzeka się dalszych roszczeń o wypłatę renty w przyszłości. Kapitalizacja z reguły ma miejsce po wcześniejszym ustaleniu wysokości jednorazowego odszkodowania oraz po zawarciu pisemnej ugody między poszkodowanym a ubezpieczycielem.

Najważniejszymi przesłankami do zamiany renty na jednorazowe odszkodowanie są następujące czynniki:

  • zamiana renty na jednorazowe odszkodowanie może być dokonana przez sąd albo w drodze umowy stron mającej charakter ugody;
  • dopuszczalność zamiany renty lub jej części na odszkodowanie jednorazowe uzależniona jest – zarówno przy wydaniu orzeczenia jak i zawarciu umowy – od istnienia ważnych powodów;
  • kryterium oceny istnienia ważnych powodów stanowi wyłącznie interes uprawnionego do renty i zależy od tego, czy jednorazowe odszkodowanie zapewni poszkodowanemu zaspokojenie wszystkich jego potrzeb lub umożliwi mu uzyskanie zdolności zarobkowej w nowym zawodzie dostosowanym do stanu jego inwalidztwa.
  • w żaden sposób nie może być brany pod uwagę interes zobowiązanego (ubezpieczyciela) do zwolnienia się z długu poprzez wypłatę jednorazowego odszkodowania

Kapitalizacja renty – orzecznictwo sądowe.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.07.2003r. sygn. II UK 332/02
Zamiar wykonywania przez poszkodowanego w wypadku przy pracy nowego zawodu przez rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek może być uznany za ważny powód w rozumieniu art. 447 k.c. tylko wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że zostanie on zrealizowany.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31.07.2003r. sygn. I ACa 568/03
Przepis art. 447 k.c. stanowi, że sąd z ważnych powodów może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Z brzmienia tego przepisu wynika, że konieczną przesłanką dopuszczalności odstępstwa od ogólnej zasady przyznania renty odszkodowawczej i zastosowania wyjątku w postaci jednorazowego odszkodowania jest istnienie ważnych powodów. Jeden z nich został wymieniony w cytowanym wyżej przepisie. Ma on jednak charakter przykładowy, na co wskazuje określenie „w szczególności”. Ważnym powodem w rozumieniu tego przepisu jest bowiem każda istotna, leżąca w interesie poszkodowanego, potrzeba zaspokojenia wydatków, jako że przepis art. 447 k.c. został przewidziany w celu zapewnienia poszkodowanemu pełniejszej ochrony jego praw do odszkodowania. Innymi słowy, zastąpienie renty jednorazowym odszkodowaniem jest dopuszczalne, gdy w wyjątkowych sytuacjach odszkodowanie wypłacone jednorazowo jest bardziej korzystne dla poszkodowanego niż renta. Ma to w szczególności miejsce wówczas, gdy zapewni mu zaspokojenie tych wszystkich potrzeb tak bieżących, jak i przyszłych, dla których zaspokojenia przeznaczoną była renta, a równocześnie z punktu widzenia szeroko pojętego interesu poszkodowanego będzie to bardziej korzystne od renty.

Kiedy można dokonać kapitalizacji renty?

O kapitalizację renty można wystąpić, gdy ze względu na ustalone szczególne okoliczności przyznanie jednorazowego odszkodowania zapewni poszkodowanemu zaspokojenie wszystkich jego potrzeb, zarówno bieżących, jak i przyszłych, dla których zaspokojenia przeznaczona była renta. O zapłatę jednorazowego odszkodowania można się również ubiegać, gdy umożliwi to poszkodowanemu uzyskanie zdolności zarobkowej w nowym zawodzie dostosowanym do stanu jego inwalidztwa.

Czy warto wystąpić o kapitalizację renty?

Jest to sprawa bardzo indywidualna. Poszkodowany musi być przekonany, że jednorazowe odszkodowanie zapewni mu możliwość dalszego normalnego funkcjonowania, bez otrzymywanej w przyszłości renty miesięcznej. Oczywiście jednym z czynników mających wpływ na decyzję poszkodowanego jest wysokość kwoty, jaką proponuje ubezpieczyciel. Istotnym czynnikiem jest również, to czy poszkodowany otrzymując jednorazowe odszkodowanie będzie w stanie zapewnić sobie środki finansowe do końca życia. Zawsze bowiem istnieje ryzyko wydania całego odszkodowania w ciągu kilku miesięcy, co przysporzy potem ogromnych problemów.

Jaka powinna być wysokość jednorazowego odszkodowania?

Na wysokość kwoty kapitalizacji renty ma wpływ szereg czynników – wiek poszkodowanego, wysokość wypłacanej renty, długość średniego życia, ewentualne możliwości zarobkowe, aktualna sytuacja poszkodowanego, czy też rodzaj wypłacanej renty. Z pewnością nie jest to zwykłe przemnożenie liczby pozostałych lat życia oraz wysokości miesięcznej renty.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PODOBNE ARTYKUŁY

REFERENCJE

Polecam !!!! Moja wizyta u prawników z branży odszkodowań zakończyła się odmową przyjęcia sprawy gdyż stwierdzili, że jest nie do wygrania... Zacząłem poszukiwania pomocy w necie i tak oto trafiłem do firmy Hexa Dochodzenie Odszkodowań. Sprawa zakończona na pierwszej rozprawie na moją korzyść. 

Jacek J.

Warszawa

Bardzo rzetelne podejście do klienta i przede wszystkim wygrana sprawa o odszkodowanie po śmierci mojej córki. Jestem ogromnie zadowolona, że skorzystałam z usług firmy Hexa. Bardzo dziękuje za poprowadzenie mojej sprawy.

Grażyna D.

Siedlce

Bardzo dziękuję za podjęcie się mojej sprawy dotyczącej wypadku na nieodśnieżonym chodniku. Firma Hexa za moje obrażenia ciała uzyskała bardzo satysfakcjonująca kwotę odszkodowania. Otrzymałam również zwrot kosztów leczenia oraz utracone zarobki za okres trzech miesięcy. 

Sylwia K.

Mińsk Maz.

Polecam serdecznie firmę Hexa Dochodzenie Odszkodowań. Ja jestem bardzo zadowolona z uzyskanej dalszej kwoty zadośćuczynienia po śmierci męża. Dodatkowo sąd zasądził również rentę oraz stosowne odszkodowanie. Uczciwa firma. Bardzo mi pomogli.

Barbara B.

Warszawa

Dziękuję firmie Hexa Dochodzenie Odszkodowań za pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia po śmierci syna. Kwota, jaka w moim imieniu została uzyskana jest naprawdę duża. Bardzo dobra obsługa i kontakt. Byliśmy na bieżąco informowani o przebiegu sprawy. Sprawa trwała ponad dwa lata (długie terminy w sądzie), ale warto było. 

Krystyna i Jan

Otwock

Bardzo rzetelne podejście do klienta i przede wszystkim wygrana sprawa o odszkodowanie po śmierci mojej córki. Jestem ogromnie zadowolona, że skorzystałam z usług firmy Hexa. Bardzo dziękuje za poprowadzenie mojej sprawy.

Jadwiga

Warszawa

Naprawdę jestem w pełni usatysfakcjonowany pracą całego zespołu, w szczególności Pana Pawła, który wykonał swoją pracę rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem w moją sprawę. Pozdrawiam Adam.

Adam S.

Pruszków

MASZ PROBLEM Z ODSZKODOWANIEM?

ZOSTAW NUMER ODDZWONIMY DO CIEBIE