Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej.

W razie wypadku powstałego w czasie jazdy komunikacją miejską (autobus, tramwaj, inny środek lokomocji) pasażerowi pojazdu należy się odszkodowanie za doznaną szkodę.  Odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażera kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka – art. 436. § 1. Oznacza to, że pasażer pojazdu może ubiegać się o odszkodowanie, nawet jeżeli kierowca pojazdu komunikacji miejskiej nie ponosi winy za wypadek. Przewoźnik może się uwolnić od tej odpowiedzialności jedynie, gdy wykaże, że do zdarzenia doszło na skutek siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej oraz wyłącznej winy poszkodowanego. O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej można się ubiegać w następstwie śmierci osoby bliskiej, za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz za utratę lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.

CO MOŻNA UZYSKAĆ PO WYPADKU ?

Osoba poszkodowana w wypadku w komunikacji miejskiej, może się ubiegać o rekompensatę wszystkich doznanych szkód oraz zwrotu korzyści, które mogłaby  uzyskać gdyby jej szkody nie wyrządzono. Poszkodowany może ubiegać się w szczególności o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,
 • rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego,
 • rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku,
 • zwrot utraconych zarobków.

W przypadku śmierci, rodzina i osoby bliskie zmarłemu mogą się starać o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych,
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ?

 • Zgłoś się do nas – bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę !
 • W Twoim imieniu wystąpimy o pełne odszkodowanie !
 • Oferujemy proste i zrozumiałe zasady współpracy.
 • Prowadzenie sprawy polubownie i na drodze sądowej.
 • Nie uzyskamy odszkodowania nie pobieramy żadnych opłat.

Czy można się ubiegać o odszkodowanie, gdy przewoźnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC

Tak, pomimo obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nie wszyscy przewoźnicy zawierają tego typu ubezpieczenie. Jeżeli wypadek miał miejsce w pojeździe, który nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

W podobnych sprawach zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wypłacane odszkodowania lub też w ogóle odmawiają zapłaty jakichkolwiek świadczeń dla pasażera pojazdu. W swoich decyzjach zmuszają osoby poszkodowane do kierowania spraw na drogę sądową, wiedząc, że tylko nieliczni zdecydują się na taki krok.

Nasza kancelaria prowadzi szereg tego typu spraw, uzyskując dla naszych klientów wysokie odszkodowania i korzystne wyroki sądowe.