ODSZKODOWANIA PO WYPADKACH DROGOWYCH

W Twoim imieniu wystąpimy o odszkodowanie po wypadku drogowym, w rolnictwie lub innym zdarzeniu losowym ?

  • Miałeś wypadek? Byłeś pieszym, pasażerem, kierowcą, rowerzystą?
  • Doznałeś obrażeń ciała. Nie otrzymałeś należnego odszkodowania?
  • Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela.
  • Zgłoś się do nas – bezpłatna analiza sprawy! Uzyskamy pełne odszkodowanie!
  • Odszkodowania po wypadkach drogowych to nasza specjalność.

Co możesz uzyskać po wypadku ?

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku (drogowego, w rolnictwie itp) może się ubiegać o rekompensatę wszystkich doznanych szkód oraz zwrotu korzyści, które mogłaby uzyskać gdyby szkody nie wyrządzono. W szczególności Poszkodowany może się ubiegać o:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,
  • rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego,

  • rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku,

  • zwrot utraconych zarobków.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dochodzimy odszkodowań od PONAD 15 LAT

Miałeś wypadek ! Doznałeś obrażeń ciała ! Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku !

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?

Skontaktuj się z nami ! Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ?

Jest to świadczenie pieniężne należne osobie Poszkodowanej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Ma na celu wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z odniesionymi obrażeniami i stanowi swoiste odszkodowanie za utratę radości z życia. Zależy od szeregu czynników związanych z osobą poszkodowaną.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia brane są pod uwagę: nasilenie i długość cierpień, trwałość następstw zdarzenia, długotrwałość choroby oraz czas leczenia i liczba przebytych operacji, rozmiar oraz uciążliwość kalectwa, konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu prywatnym i zawodowym, doznane cierpienia fizyczne oraz psychiczne, utrata możliwości wykonywania pracy zawodowej, korzystania z rozrywek, sytuacja życiowa ofiary wypadku przed jego zaistnieniem oraz po jego zaistnieniu, wiek poszkodowanego, wyłączenie poszkodowanego z normalnego życia (np. trudności w samodzielnym poruszaniu się lub opuszczaniu mieszkania), utrata przez ucznia roku szkolnego w związku z chorobą będącą następstwem wypadku.

Poszkodowany na prawo ubiegać się o zwrot kosztów leczenia m.in. wizyt w placówkach służby zdrowia również w prywatnych klinikach specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych, koszt protez oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, dojazdy na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, konieczną opiekę nad poszkodowanym przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji.

Najczęściej są to potrzeby związane leczeniem, rehabilitacją, zakupem leków oraz opieką. Tego typu potrzeby oznaczają dla Poszkodowanego zwiększone koszty, do których pokrycia zobowiązany jest sprawca szkody i tym samym jego ubezpieczyciel w zakresie OC. Wymiar renty określa się na podstawie ustalonego stałego zakresu potrzeb oraz wiedzy o kosztach leczenia, opieki i zabiegów rehabilitacyjnych. Renta na zwiększone potrzeby może przybrać charakter czasowy lub stały, w zależności od określenia czasu występowania zwiększonych potrzeb u osoby Poszkodowanej.

Przysługuje, jeżeli na skutek wypadku Poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej. Utrata zdolności do pracy może mieć charakter zarówno częściowy lub stały. W wypadku stałej utraty zdolności do pracy Poszkodowany ma prawo żądać pokrycia całej straty w postaci utraconego zarobku. W przypadku częściowej utraty zdolności do pracy Poszkodowany może żądać przyznania renty uzupełniającej w takim stopniu w jakim utracił zdolność do jej wykonywania.

Prowizja jest płatna po uzyskaniu odszkodowania i z reguły kształtuje się w granicach 10-20% uzyskanych świadczeń.
Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

Tak, sprawy o odszkodowania po wypadkach drogowych prowadzimy na terenie całego kraju.

W zależności od rodzaju sprawy i liczby rozpraw, postępowanie w sądzie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Niestety jest to niezależne od naszej kancelarii i nie mamy wpływu na czas zakończenia sprawy.
odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

O odszkodowanie po wypadku w gospodarstwie rolnym można się ubiegać po śmierci osoby bliskiej lub jeżeli poszkodowany doznał obrażeń ciała. Osobom bliskim przysługuje m.in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.  

odszkodowanie po wypadku drogowym

KOSZTY LECZENIA PO WYPADKU DROGOWYM

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię sąd zasądził prawie 60 tys. zł. tytułem zwrotu kosztów operacji. Polubownie ubezpieczyciel nie wypłacił żadnej kwoty. Sąd stwierdził, że poniesione koszty leczenie są należne  są w całości do zwrotu przez ubezpieczyciela.

odszkodowania za wypadek w komunikacji miejskiej

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Osoba poszkodowana w wypadku jako pasażer komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, pociąg) może się ubiegać o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z naszą pomocą uzyskasz wysokie odszkodowanie. Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych od firm ubezpieczeniowych zajmujemy się od ponad 15 lat.