BLOG

Szkoda całkowita! jak Allianz wylicza odszkodowanie z autocasco?

Wyrok sądu zasądzający odszkodowanie po kradzieży pojazdu

Ubezpieczyciele wykorzystując nieścisłości w umowach kupna pojazdów sprowadzanych z zagranicy często odmawiają wypłaty odszkodowania po kradzieży pojazdu.  Z reguły powołują się na definicję pojazdu nielegalnie wprowadzonego na Polski obszar celny

Termin odpowiedzi na reklamację

Jesteś niezadowolony z wysokości otrzymanego odszkodowania lub decyzji o odmowie wypłaty – masz prawo złożyć reklamację do ubezpieczyciela. Zgodnie ustawą z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego

Zgodnie z definicją wynikającą z  § 3 ust 13 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco Allianz szkoda całkowita jest to szkoda, dla której wyliczone w Systemach eksperckich Audatex, Eurotax, lub DAT koszty naprawy, liczone według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu, wymiaru robocizny i jej cen w autoryzowanych stacjach naprawy właściwych dla danej marki oraz miejsca zarejestrowania pojazdu, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), przekraczają 70% Wartości rynkowej pojazdu z chwili zaistnienia Szkody – definicja wynikająca z  § 3 ust 13 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco Allianz.

Wartość rynkowa pojazdu – wartość ustalona na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji w Systemie eksperckim Info Ekspert lub Eurotax, z uwzględnieniem przewidzianych w nim korekt, w szczególności związanych z: wyposażeniem pojazdu, przebiegiem, stanem technicznym, okresem eksploatacji pojazdu, wcześniejszymi naprawami, liczbą właścicieli, sposobem jego uprzedniego użytkowania.

Wartość rynkowa pojazdu brutto uwzględnia podatek VAT, wartość rynkowa pojazdu netto nie uwzględnia podatku VAT – taka definicja określona jest w § 3 ust. 22 OWU.

Jak się ustala wartość rynkową pojazdu przeczytasz w naszym artykule Szkoda całkowita z autocasco.

Szkoda całkowita w Allianz – ustalenie wysokości odszkodowania.

Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań w przypadku Szkody całkowitej zostały ustalone przez Allianz w § 8 ust. 1 OWU

Jeżeli nie umówiono się inaczej, niezależnie od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia, w przypadku Szkody całkowitej obowiązują następujące zasady:
1) odszkodowanie jest należne w kwocie równej Wartości rynkowej nieuszkodzonego pojazdu pomniejszonej o Wartość pozostałości po Szkodzie całkowitej, z zachowaniem warunków określonych, przy czym obydwie wartości są określane według wartości na dzień powstania Szkody,
2) jeżeli Suma ubezpieczenia została ustalona w wartości netto, podstawą ustalenia odszkodowania jest wartość rynkowa pojazdu nieuszkodzonego pomniejszona o Wartość pozostałości po Szkodzie całkowitej, przy czym obydwie wartości określane są według wartości na dzień powstania Szkody w kwocie netto, tj. bez uwzględnienia odliczonego podatku VAT;
3) jeżeli Suma ubezpieczenia została ustalona wartości brutto, podstawą ustalenia odszkodowania jest Wartość rynkowa pojazdu nieuszkodzonego pomniejszona o Wartość pozostałości po Szkodzie całkowitej, przy czym obydwie wartości określane są według wartości na dzień powstania Szkody, w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT,
4) jeżeli przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia Wartość rynkowa pojazdu została ustalona w oparciu o System ekspercki, Wartość rynkowa pojazdu ustalana dla celu obliczenia odszkodowania jest ustalana w oparciu o ten System ekspercki, który został zastosowany przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia.

Szkoda całkowita – wartość pozostałości?

Wartość pozostałości po szkodzie całkowitej – wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wyliczana w Systemie eksperckim Info Ekspert lub Eurotax. Allianz może ustalić wartość pozostałości na podstawie oferty zakupu uzyskanej podczas aukcji wskazując Ubezpieczonemu ofertę nabycia pozostałości – vide § 3 ust. 22 OWU.

Allianz w swoje ofercie umożliwia zakup ubezpieczenia wraz ze stałą sumą ubezpieczenia. W naszej ocenie w takim przypadku odszkodowanie powinno być liczone od ustalonej sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że pozostałości powinny być odejmowane od sumy ubezpieczenia, a nie od wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody. Więcej na ten temat w artykule Odszkodowanie a stała suma ubezpieczenia.

Materiał opracowany na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 180/2016 r. z dnia 13 grudnia 2016 roku i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 27 stycznia 2017 r.

Podsumowanie.

Kiedy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą?

Allianz rozliczy odszkodowanie, jak za szkodę całkowitą, gdy koszty naprawy liczone według cen nowych części przekroczą 70% wartości rynkowej pojazdu na dzień szkody.

Co to jest wartość rynkowa pojazdu?

Wartość rynkowa pojazdu według Allianz, to wartość ustalona na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji w systemie eksperckim „Info Ekspert” lub „Eurotax”, z uwzględnieniem przewidzianych w nim korekt, w szczególności związanych z: wyposażeniem pojazdu, przebiegiem, stanem technicznym, okresem eksploatacji pojazdu, wcześniejszymi naprawami, liczbą właścicieli, sposobem jego uprzedniego użytkowania.

Jak się ustala wartość rynkową pojazdu?

Wartość rynkowa pojazdu jest to najbardziej zbliżona cena, jaką można uzyskać za określony pojazd. Aby ustalić wartość rynkową pojazdu Allianz dokonuje jego wyceny w Infor-Ekspert lub Eurotax. Przy wycenie bierze się pod uwagę markę, model, rok produkcji pojazdu, wyposażenie standardowe pojazdu, wyposażenie dodatkowe pojazdu, rodzaj nadwozia (sedan, kombi, hatchback) i liczba drzwi, rodzaj, marka i stopień zużycia ogumienia, data pierwszej rejestracji, przebieg, rodzaj napędu i liczba napędzanych osi, ewentualne naprawy pojazdu, liczba właścicieli pojazdu, stan techniczny pojazdu, pochodzenie pojazdu (krajowy, import UE, import z poza UE, USA), sposób eksploatacji pojazdu (użytkowanie zwykłe, taxi, leasing, samochód firmowy, nauka jazdy).

Ile wyniesie odszkodowanie za szkodę całkowitą?

Odszkodowanie za szkodę całkowitą zostanie ustalone, jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody a wartością pozostałości. Jeżeli umowa ubezpieczenia była rozszerzona o opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia, to wtedy zamiast wartości rynkowej winna zostać przyjęta suma, na jaką ubezpieczony był pojazd.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE

Jestem bardzo wdzięczna firmie Hexa za rzetelne i profesjonalne załatwienie sprawy. Dzięki pomocy firmy udało mi się odzyskać odszkodowanie za kradzież samochodu. Ubezpieczyciel pomimo kilku moich odwołań, nie był skory do wypłaty. Po wystąpieniu firmy Hexa zapłacili od razu. Wielkie podziękowania dla całej firmy.

Polecam !!!! Moja wizyta u kilku prawników z branży odszkodowań zakończyła się odmową przyjęcia sprawy gdyż stwierdzili, że jest raczej nie do wygrania… Zacząłem poszukiwania pomocy w necie i tak oto trafiłem do firmy Hexa. Sprawa zakończona na 1 rozprawie na moją korzyść. Serdecznie dziękuję i bardzo polecam.

Kilka lat temu miałem kolizję nie ze swojej winy. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania twierdząc, że szkoda powstała w innych okolicznościach. Sprawa była prowadzona na drodze sądowej. Biegły sądowy uznał, iż Uniqa nie ma racji, a szkoda faktycznie powstała tak jak zeznali uczestnicy kolizji. Efektem tego była zawarta ugoda w wysokości 35.000 zł. Polecam firmę Hexa Dochodzenie Odszkodowań i dziękuję za prowadzenie sprawy.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE