Odszkodowanie od prawnika. Odszkodowanie od adwokata lub radcy prawnego.

Uważasz, że Twój adwokat lub radca prawny, poprzez niewłaściwe wykonanie swoich obowiązków, przyniósł szkodę Tobie lub Twojej firmie? A może w wyniku jego działań utraciłeś jakąś korzyść, którą miałeś nadzieję uzyskać? Zgłoś się do nas! Jeśli Twoje odczucia mają uzasadnienie prawne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby uzyskać dla Ciebie pełnowartościowe odszkodowanie od prawnika. Adwokata lub radcę prawnego też można pozwać!

Szkoda wyrządzona przed adwokata lub radcę prawnego – co musisz wiedzieć?

Radca prawny nie jest objęty żadną specjalną ochroną z powodu pełnionych funkcji – za popełnione błędy i wykroczenia odpowiada przed sądem tak samo, jak przedstawiciele każdego innego zawodu. W naszym kraju podobne sytuacje nie należą do rzadkości. Nie jesteś więc na straconej pozycji.

Odpowiedzialność adwokata wynika z treści art. 471 kodeksu cywilnego, w myśl którego dłużnik jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Aby stwierdzić o odpowiedzialności adwokata, konieczne jest zatem wykazanie ogólnych przesłanek odpowiedzialności cywilnej.

Do powstania tej odpowiedzialności konieczne jest łączne spełnienie trzech warunków:

  • wystąpienia zdarzenia,
  • powstania szkody,
  • istnienia związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą.

Co można oczekiwać od adwokata/radcy prawnego/prawnika?

Z postanowienia Sądy Najwyższego dnia 14.08.1997r. wynika, że: „od adwokata (jako profesjonalisty) należy przeto wymagać nie – jak od laika – tylko minimalnej znajomości przepisów kodeksu postępowania cywilnego, lecz także znajomości odpowiedniej do pełnionego zawodu. Strona zaś, ustanawiając adwokata pełnomocnikiem i uiszczając opłaty za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości, ma prawo spodziewać się i wymagać, by czynności te wykonane zostały z pełną znajomością obowiązujących przepisów”.

W przypadku, kiedy radca prawny nie może przywrócić stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, można uzyskać rekompensatę nie tylko za straty, ale i utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie wyrządzono mu szkody.

Realna pomoc

Zgłoś się do nas, a nie tylko uzyskasz informację, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do takiej możliwości, ale i pomożemy Ci obliczyć wysokość odszkodowania od prawnika, o jaką możemy się w Twoim imieniu ubiegać i doradzimy, co warto zrobić w tej sprawie.

Nawet milion złotych odszkodowania od prawnika.

Dnia 3.12.2007 roku Sąd na rzecz klienta wydał wyrok odszkodowania w wysokości 1 266 260 zł  za nieprawidłowe wypełnienie weksla. Warto przytoczyć tą sprawę, aby podkreślić, że takie sytuacje są traktowane przez sądownictwo bardzo poważnie.

Odpowiedzialność wynika z prawa oraz orzecznictwa.

Odpowiedzialność dyscyplinarną radców prawnych reguluje art. 64 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku, który mówi, że za zawinione, nienależyte wykonanie zawodu i czyny sprzeczne ze ślubowaniem lub zasadami etyki radcy prawnego, ma on odpowiedzialność karną. Warto wykorzystać tą możliwość.

Wskazać również należy, że zgodnie kodeksem etyki zawodowej adwokat lub radca prawny zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania. Ponadto świadcząc swoje usługi radca prawny, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw.

W postanowieniu z dnia 02.12.2004r. Sąd Najwyższy uznał, że „adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla tej strony, gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność. Mocodawca może żądać odszkodowania, a sąd orzekający w sprawie powinien ocenić należytą staranność wymaganą od adwokata i radcy prawnego przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

ZADZWOŃ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.