BLOG

Postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym

Sąd rozstrzyga wątpliwości na korzyść ubezpieczonego.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015r. ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej z ubezpieczającym umowy ubezpieczenia. Umowa taka (z wyjątkiem ubezpieczeń obowiązkowych) ma charakter

Od dziś postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym będzie szybsze i łatwiejsze. Wszystko dzięki wejściu w życie tzw. ustawy o ADR. Precyzuje ona najważniejsze dla osiągania ugód elementy: poufności postępowania oraz bezstronności i niezależności prowadzących je ekspertów.

Postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym

Nasze postępowanie to zupełnie nowa jakość w segmencie polubownego rozwiązania sporów. Łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych postępowań mediacyjnych i koncyliacyjnych, dzięki czemu z punktu widzenia stron sporu będzie ono bardzo efektywne. Możemy najpierw spróbować doprowadzić do zbliżenia stanowisk stron sporu, wykorzystując techniki mediacyjne. Jeśli to nie przyniesie efektu przedstawimy stronom swoją propozycję rozwiązania sporu, jak w typowej koncyliacji. Wszystko będzie zależało od szczegółów sprawy i preferencji klienta – mówi Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego odpowiedzialny za polubowne rozwiązywanie sporów.

Klient chce, firma musi

Wyjaśnia, że z punktu widzenia klientów podmiotu rynku finansowego istotne jest to, że jeśli tylko złożą oni wniosek o przeprowadzenie takiego postępowania do Rzecznika Finansowego, to podmiot rynku finansowego musi do niego przystąpić.

W praktyce może oczywiście odmówić aktywnego uczestnictwa, jednak praktyka pokazuje, że są to jednostkowe przypadki. Taka strategia może okazać się ryzykowna, gdyż w takim wypadku nasze postępowanie kończy się wydaniem opinii, która może być niekorzystna dla podmiotu rynku finansowego. Opinia to oficjalny dokument i może być wykorzystany przez strony w postępowaniu sądowym. Zawiera on ocenę prawną stanu faktycznego i ustaleń poczynionych w trakcie postępowania, wynikających z przedstawionych przez strony dokumentów i wyjaśnień. Brak informacji jednej ze stron stawia ją w gorszej pozycji – mówi Paweł Zagaj.

Postępowanie polubowne – nowa ustawa, nowe obowiązki

Co istotne podmioty rynku finansowego, a więc głównie banki, ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe itp. będą musiały informować przy zwieraniu umowy swoich klientów o możliwości polubownego rozwiązywania sporów przy Rzeczniku Finansowym. To postępowanie będzie też wskazane jako dedykowane sporom dotyczącym kwestii szeroko pojętych usług finansowych, w rejestrze prowadzonym przez UOKiK.

Postępowanie polubowne – kluczowe zasady

Nowe przepisy doprecyzowują kluczowe dla szybkiego i sprawnego osiągania ugód zasady postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

Wzmocniono wymagania dotyczące zachowania poufności postępowania. Dzięki temu przedsiębiorcy chętniej będą akceptować ten sposób rozwiązania sporów. Jest też precyzyjnie określone, że prowadzący postępowanie mają być bezstronni i niezależni. Oznacza to, że nie reprezentują w postępowaniu po żadnej ze stron, a ich celem jest doprowadzenie do ugody. Taki sposób zakończenia sporu, oznacza konieczność ustępstw obu stron konfliktu. Warto mieć tego świadomość decydując się na ten tryb postępowania przy Rzeczniku Finansowym – wyjaśnia Paweł Zagaj.

Polubownie on-line

Nowością, z której będzie można skorzystać za około 3-4 miesiące jest możliwość rozwiązywania sporów on-line, za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej ODR. Będzie to dotyczyło sporów krajowych i transgranicznych wynikających z umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy. – Każdy przedsiębiorca świadczący usługi w tej formie, będzie musiał na swojej stronie, ofertach i warunkach umów zamieszczać link do tej  platformy. To szybka i przyjazna forma postępowania, bo dzięki niej unika się wymiany papierowej korespondencji tradycyjną pocztą – wyjaśnia Paweł Zagaj.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE