PO WYPADKU MASZ PROBLEMY !

Zadzwoń, napisz, pomożemy. Wysokie odszkodowania to nasz cel.

/Przepisy dotyczące odszkodowań
Przepisy dotyczące odszkodowań2018-11-07T16:36:17+02:00

PRZEPISY DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ

Odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania po wypadkach, odszkodowania za obrażenia ciała, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Odszkodowania za kradzież pojazdu.

Termin wypłaty odszkodowania

Termin wypłaty odszkodowania ! Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku [...]

Utracone zarobki po wypadku

Utracone zarobki po wypadku drogowym. Zgodnie z teścia art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 27 maja 2009 roku, sygn. akt [...]

Termin przedawnienia roszczeń

Przedawnienie roszczeń wobec UFG. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2013r. w sprawie III CZP 50/13 podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych dotycząca terminu przedawnienie roszczeń przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.  Sąd Najwyższy dnia 29.10.2013r. na posiedzeniu niejawnym po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych [...]

Przedawnienie roszczeń

Termin przedawnienia roszczeń po wypadku drogowym Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, zawartymi w kodeksie cywilnym roszczenia z umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienie roszczeń o świadczenie do ubezpieczyciela rozpoczyna od daty zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Warto pamiętać, że w określonych [...]

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń - Uchwała Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy dnia 29.10.2013r. na posiedzeniu niejawnym po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 23.05.2013r. (dotyczącego przedawnienie roszczeń) Czy roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność [...]

Przyczynienie do powstania szkody

Przyczynienie do szkody ! Możliwość zmniejszenia odszkodowania o stopień przyczynienia została uregulowana w art. 362 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: "jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy [...]