WYROKI

OWU

Ogólne warunki ubezpieczenia – przepisy, które mają zastosowanie do dobrowolnie zawieranych umów ubezpieczeń komunikacyjnych

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Brak wszystkich kluczyków, czy należy się odszkodowanie – wyrok SA w Warszawie VII AGa 706/18

Nie może być traktowane jako rażące niedbalstwo, o którym mowa w art. 827 §1 k.c. brak przekazania drugiego kompletu kluczyków a jedynie okoliczności, które prowadzą do tego nieprzekazania, innymi słowy zachowanie prowadzące do niewywiązania się z tego obowiązku. ...

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE