BLOG

Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji.

Wartość rynkowa pojazdu po szkodzie całkowitej?

Jak wynika z ogólnie obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa sądowego, w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed szkodą oraz pozostałościami pojazdu po

ZOBACZ KATEGORIE ➪

Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia nie spełnił, wówczas zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty tego wezwania. Tak wynika, ze starej, ale wciąż aktualnej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 09.06.1995r. – sygn. III CZP 69/95

Termin wypłaty odszkodowania – uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jana F. przeciwko TU o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 9.06.1995r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu:

„Czy Zakład Ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki na rzecz poszkodowanego w terminie określonym w art. 476 k.c., tj. od dnia wezwania do spełnienia świadczenia, czy też dopiero po upływie 30 dni od tego terminu w oparciu o przepis art. 817 k.c. względnie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ?

podjął następującą uchwałę:

Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia nie spełnił, wówczas zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty tego wezwania.

Termin wypłaty odszkodowania – art. 817 kodeksu cywilnego:

§ 1 – Jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku”.

§ 2 – Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1

Termin wypłaty odszkodowania – orzecznictwo !

Liczne orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, że ubezpieczyciel jako profesjonalista powinien dołożyć wszelkich możliwych starań, aby wypłata odszkodowania nastąpiła w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.  Zgodnie z terminem zawartym w art. 817 § 1 kodeksu cywilnego. Tylko szczególne okoliczności upoważniają ubezpieczyciela do stosowania przepisu art. 817 § 2 kodeksu cywilnego.

Taką okolicznością, nie jest postępowanie karne dotyczące wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Nie upoważnia to ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Ponadto żaden przepis z zakresu ubezpieczeń, nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości szkody z koniecznością wyczekiwania na wyrok sądowy.

Wyjaśnienie koniecznych okoliczności powinno w zasadzie nastąpić w postępowaniu likwidacyjnym. Ubezpieczyciel w ramach prowadzonej likwidacji szkody, wykorzystując dostępne środki (opinie rzeczoznawców, oświadczenia świadków) jest zobowiązany zachować 30 dniowy termin na wypłatę odszkodowania.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE

Po kradzieży mojego ciągnika siodłowego otrzymałem odmowę wypłaty odszkodowania. Powodem był fakt pozostawienia kluczy w zamkniętej skrytce w naczepie. Ubezpieczyciel twierdził, że klucze były niewłaściwie zabezpieczone, pomimo że auto stało na parkingu ogrodzonym i monitorowanym. Wartość poniesionej szkody to ponad 180 tys. zł. Nie mogłem się pogodzić z taką sytuacją i zgłosiłem się do firmy Hexa. Sprawa została skierowana na drogę sądową z pozytywnym efektem. Sąd nie podzielił stanowiska PZU odnośnie niewłaściwego zabezpieczenia kluczy poza pojazdem i zasądził całą wartość z polisy wraz z odsetkami za trzy lata wstecz.

W maju 2018r. miałam kolizję z własnej winy. Zgłosiłam sprawę do PZU jednak ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania z polisy autocasco twierdząc, że nie było takiej szkody. Sprawę dochodzenia odszkodowania przekazałam do firmy Hexa. Po 3 latach postępowania sądowego w końcu się udało odzyskać należne odszkodowanie wraz z odsetkami. Dziękuję i gorąco polecam

Polecam firmę Hexa. Moja sprawa nie była może zbyt duża i skomplikowana.

Naprawdę jestem w pełni usatysfakcjonowany pracą całego zespołu, a w szczególności Pana Pawła, który wykonał swoją pracę rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem w moją sprawę.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE