BLOG

Odszkodowanie za utracone zarobki po wypadku drogowym – wyrok Sądu.

Zgodnie z teścia art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 27 maja 2009 roku, sygn. akt I C 103/09.

Odszkodowanie za utracone zarobki po wypadku drogowym.

Na skutek wypadku, który miał miejsce w dniu 10 sierpnia 2007 r., powód doznał licznych urazów. W konsekwencji tego zdarzenia poszkodowany na okres kilku miesięcy utracił zdolności do pracy zarobkowej i co się z tym wiąże dochody, jakie ona przynosi. W dniach od 11 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, po czym w dniu 1 stycznia 2008 r. wrócił do pracy, zgodnie z sugestią lekarza psychiatry, którego zdaniem miało to korzystnie wpłynąć na jego psychikę. Zgodnie z teścia art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Odszkodowanie za utracone zarobki po wypadku drogowym – stan faktyczny:

W niniejszej sprawie niekwestionowanym pozostaje odpowiedzialność pozwanego Zakładu Ubezpieczeń S. A. za szkody powstałe na skutek zdarzenia z dnia 10 sierpnia 2007 r. Podstawą tej odpowiedzialności jest umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta przez właściciela samochodu, którego kierowca uznany został za winnego spowodowania tego wypadku, z pozwanym zakładem ubezpieczeń. Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest m.in. uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia.

Spornym pomiędzy stronami pozostaje natomiast wysokość należnego powodowi Waldemarowi S. odszkodowania z tytułu utraconych dochodów: z pracy, poniesionych kosztów leczenia i zakupu leków, kosztów rehabilitacji i utratą zarobku związanej z koniecznością odstąpienia od zawartej przed wypadkiem umowy o dzieło.

Odszkodowanie za utracone zarobki po wypadku drogowym – wyrok sądu !

Dokonując analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie nie można zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego ZU S. A. Powodowi należy się pełne odszkodowanie za utracone zarobki i poniesione koszty leczenia w związku z wypadkiem, któremu uległ. Powód należycie udokumentował okres zwolnienia lekarskiego, na którym był zmuszony przebywać w związku z procesem leczenia. Powód na stałe jest zatrudniony w (…).

Łącznie więc Sąd przyznał powodowi tytułem odszkodowania kwotę 13.691,80 zł. Powód wezwał pozwanego do wypłaty należnego mu odszkodowania w dniu 03.03.2008 r. W wezwaniu wyszczególnił konkretne kwoty dochodzone z tego tytułu i jednocześnie wyznaczył pozwanemu 14 dniowy termin dla spełnienia tych roszczeń. Dlatego też Sąd uznał za uzasadnione żądanie odsetek od zasadzonej kwoty od dnia 18 marca 2008 r., gdyż od tego dnia pozwany pozostawał w opóźnieniu.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

Stosowne odszkodowanie po śmierci – o co w tym chodzi?

Osobom, które na skutek wypadku drogowego straciły kogoś bliskiego przysługuje szereg świadczeń pieniężnych od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela. Jednym nich jest stosowne odszkodowanie, które należy się, gdy wskutek śmierci bliskiego

Renta po wypadku drogowym – renta uzupełniająca.

Na skutek następstw powypadkowych poszkodowany może utracić zdolność do pracy zarobkowej. Utrata zdolności do pracy może mieć charakter zarówno okresowy jak i stały. W wypadku czasowej utraty zdolności do pracy

ZOBACZ KATEGORIE ➪

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE

Z czystym sumieniem polecam firmę Hexa Dochodzenie Odszkodowań, jako godną zaufania. Sprawa odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku mojego syna była prowadzona rzetelnie i starannie. Na każdym etapie postępowania byłem informowany o przebiegu sprawy. Firmę Hexa polecam wszystkim potrzebującym pomocy w uzyskaniu odszkodowania.

Polecam – skuteczna firma. Moją sprawą zajęli się bardzo profesjonalnie. Odszkodowanie było dochodzone drodze sądowej.  Wiem, że o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej trzeba powalczyć w sądzie, a firma Hexa skutecznie mi w tym pomogła. Cały czas miałem doskonały kontakt w firmą, byłem informowany o każdym działaniu.  Pracownicy firmy Hexa naprawdę lubią pomagać innym.

W wyniku wypadku, który był spowodowany przez innego kierowcę doznałem skomplikowanego złamania obojczyka oraz innych mniejszych obrażeń całego ciała. Po kilku miesiącach zgłosiłem sprawę do Hexy celem uzyskania zadośćuczynienia i utraconych zarobków oraz odszkodowanie za zniszczony motocykl. Polubownie uzyskałem odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 37594 zł. a potem po sprawie sądowej dodatkowe 42.700 zł. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Cieszę się bardzo, firma Hexa uzyskał dla mnie w sumie ponad 80 tysięcy zł.

Poprzednie
Następne

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE