BLOG

W jakich przypadkach nie otrzymasz odszkodowania od PZU?

odszkodowania komunikacyjne - zaniżone odszkodowanie PZU

Ubezpieczenie PZU autocasco gwarantuje odszkodowanie w razie uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenia lub utraty spowodowanych różnymi zdarzeniami – zarówno tymi, za które Ty jesteś odpowiedzialny, jak i tymi, na które nie miałeś wpływu (np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm). Ubezpieczenie zawierane jest w formule od wszystkich ryzyk – także tych, których teraz nie potrafisz przewidzieć czy nawet nazwać. Tak reklamuje na stronie internetowej swój produkt największy ubezpieczyciel na naszym rynku. Jednak są też wyłączenia odpowiedzialności, czyli przypadki, w których nie otrzymasz odszkodowania od PZU. Są one wymienione w § 12 ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, zatwierdzonych uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/260/2018 z dnia 24.08.2018r. Warto zapoznać się z tymi przepisami, aby wiedzieć, za jakie szkody PZU nie wypłaca odszkodowania.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z autocasco?

Zgodnie § 12 ust 1 ogólnych warunków ubezpieczenia, w AC nie są objęte szkody:
1)  których wartość nie przekracza 300 zł (franszyza integralna); ograniczenie to nie dotyczy szkód polegających na uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
2)  spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
3)  spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
4)  powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:
a)  w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego lub
b)  nieposiadającego uprawnień do kierowania pojazdem, wymaganych prawem państwa, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
5)  powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
6)  spowodowane działaniami wojennymi lub powstałe w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu;
7)  powstałe w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
8)  eksploatacyjne; (par 3 ust 63 zawiera definicję szkody eksploatacyjnej – jest to szkoda powstała w wyniku zużycia, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia;
9)  powstałe wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
10)  powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

Wyłączenia odpowiedzialności PZU za szkody kradzieżowe.

W § 12 ust. 1 pkt 11 do 13 znajdziesz przypadki, w których nie otrzymasz odszkodowania od PZU za kradzież pojazdu.

AC nie są objęte szkody:
11)  kradzieżowe, jeżeli:
a)  kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną lub (jest szereg orzeczeń sądowych, z których wynika, że w w wielu podobnych przypadkach odszkodowanie jest należne, o jednym piszemy w artykule Kradzież pojazdu z kluczykami.
b)  po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia poza pojazdem kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub łącznie wszystkich tych urządzeń) lub
c)  po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd był wyposażony, z wyjątkiem przypadku, gdy kradzieży dokonano z pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania pojazdów stanowiących własność jednego i tego samego właściciela, zamkniętego na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, lub zamkniętego z wykorzystaniem atestowanego systemu zamykania elektromechanicznego,

chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, w tym jeżeli spełnienie warunków określonych w lit. a–c było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży pojazdu;
12)  polegające na utracie pojazdu wskutek jego przywłaszczenia lub polegające na kradzieży pojazdu, która miała miejsce w okresie tego przywłaszczenia;
13)  polegające na utracie pojazdu pochodzącego z kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty pojazdu nie upłynął wymagany przepisami prawa okres do nabycia własności tego pojazdu przez ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary;

Odnosząc się do wyłączenia odpowiedzialności PZU za kradzież pojazdu wskutek przywłaszczenia, to zapis ten jest wątpliwy. Wynika to między innymi z wyroku Sądu Najwyższy, który uznał, że w przypadku ubezpieczenia autocasco oraz przywłaszczenia wypożyczonego pojazdu, odszkodowania za kradzież pojazdu należy się, tak samo jak w przypadku normalnej kradzieży. Sprawa została opisana w naszym artykule – Kradzież pojazdu z wypożyczalni.

Inne wyłączenia odpowiedzialności PZU

§ 12 1.  AC nie są objęte szkody:
14)  w sprzęcie lub urządzeniach multimedialnych, jeżeli po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pozostawiono w pojeździe wyjmowany element lub panel tego sprzętu lub urządzenia, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
15)  powstałe w wyposażeniu pojazdu niewymienionym w umowie AC lub w wyposażeniu pojazdu zamontowanym po zawarciu umowy AC, o którym nie powiadomiono PZU;
16)  powstałe wskutek włamania do pojazdu, gdy nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd był wyposażony, chyba że niezabezpieczenie pojazdu lub nieuruchomienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
17)  polegające na awarii pojazdu;
18)  powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych lub treningów do tych jazd;
19)  powstałe podczas pracy pojazdu niepodlegającego rejestracji, z wyłączeniem kombajnu rolniczego;
20)  dotyczące elementów nieuszkodzonych, których wymiana wynika ze zmian konstrukcji pojazdu wprowadzonych przez producenta;
21)  jeżeli po zaistnieniu szkody, a przed przeprowadzeniem oględzin przez PZU zmieniono zapisy pamięci usterek systemów bezpieczeństwa pojazdu lub wymontowano urządzenia odpowiedzialne za zapisy pamięci usterek systemów bezpieczeństwa pojazdu uniemożliwiając odczyt zapisów pamięci usterek systemów bezpieczeństwa pojazdu – jeśli odczyt ten był niezbędny do ustalenia odpowiedzialności PZU.

Ważne przy wyborze zakresu ubezpieczenia.

Poniżej § 12 ust. 2. Ogólnych warunków ubezpieczenia, który odnosi się do zakresu ubezpieczenia.
„Jeżeli nie umówiono się inaczej, umową AC nie są objęte szkody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.”

Powyższy przepis dotyczy rozszerzenia zakresu o kradzież pojazdu na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz o szkody powstałe w pojazdach przeznaczonych do zarobkowego przewozu osób, w tym taxi, wynajmu zarobkowego w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów, udostępniania jako zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu, przewozu przesyłek kurierskich, jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia, nauki jazdy. Przepis ten jest o tyle istotny, że należy pamiętać o takich wyłączeniach już w chwili zawierania umowy ubezpieczenia. Jeżeli np. ubezpieczasz samochód wykorzystywany, jako taxi, to wykupując polisę musisz poinformować o tym agenta. Wtedy za dodatkową składką, ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona o wyłączenia wynikające z § 12 ust. 2. Ogólnych warunków ubezpieczenia.

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

Twitter
LinkedIn
Facebook
Pinterest

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

Mateusz z Radomia

Obsługa klientów w firmie Hexa jest na najwyższym poziomie. Ubezpieczyciel nie chciał mi wypłacić odszkodowania za kradzież samochodu. Kombinowali i przeciągali. Po zgłoszeniu sprawy do Hexa odszkodowanie szybko zostało wypłacone. Firma dokonała również rzetelnej wyceny pojazdu i uzyskane odszkodowanie było wyższe.

Janek P. Radzymin

Profesjonalne podejście do sprawy. Po kradzieży samochodu i otrzymaniu odmowy wypłaty odszkodowania byłem bardzo wkurzony. Miałem do spłaty jeszcze dwa lata rat leasingowych. Dzięki firmie Hexa udało się zmienić decyzję ubezpieczyciela i spłacić raty. Gorąco polecam, rzetelna firma.

Odszkodowanie za pojazd zastępczy po kolizji drogowej.

Poniżej treść Uchwały Sądu Najwyższego, która została wydana na wniosek Rzecznika Finansowego dotycząca odszkodowania za pojazd zastępczy. Wniosek o wydanie takiej uchwały został skierowany z uwagi na fakt, że ubezpieczyciele

Poszkodowany to nie konsument !

Dnia 09.09.2015r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że poszkodowany, dochodzący odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kierujący swoje roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi, nie ma przymiotu konsumenta w rozumieniu art. 221

Masz problem z odszkodowaniem?

NAPISZ DO NAS

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.