BLOG

W jakim czasie następuje wypłata odszkodowania z OC sprawcy kolizji?

Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych szczegółowo opisuje w jakim terminie powinna nastąpić wypłata odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia. Przepisy te zawarte są w art 14 Ustawy.

Wypłata odszkodowania z OC powinna być w ciągu 30 dni.

Art. 14 ust. 1.

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Art. 14 ust. 2.

W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Art. 14 ust. 3.

Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Okoliczności pozwalające na wydłużenie terminu wypłaty odszkodowania.

Powyższe przepisy jasno stanowią, w jakim terminie powinno być zakończone postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela oraz wypłata odszkodowania z OC. Są to przepisy bezwzględnie obowiązujące, co oznacza że terminy likwidacji szkód nie mogą być zmieniane przez ubezpieczyciela, nawet za zgodą poszkodowanego. Cały artykuł 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest też przepisem szczególnym wobec art. 817 kodeksu cywilnego.

Generalnie więc, wypłata odszkodowania winna nastąpić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczeń. Tylko szczególne okoliczności pozwalają na przyjęcie innego (90 dniowego) terminu. Tak może być wtedy, gdy nie jest możliwe (przy dołożeniu należytej staranności)  wyjaśnienie okoliczności dotyczących odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej lub ustalenia wysokości odszkodowania.

Jednak wtedy, obowiązkiem zakładu ubezpieczeń jest pisemne poinformowanie uprawnionego o przyczynach niemożności terminowej wypłaty odszkodowania wraz ze wskazaniem możliwego terminu zakończenia likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności, przy czym nie może to być później niż w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia.

Ważne wyroki dotyczące terminu wypłaty odszkodowania.

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19.09.2002r. o sygnaturze akt V CKN 1134/00:

„obowiązek wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie z OC posiadacza pojazdu, który wyrządził szkodę, powstaje nie z chwilą uprawomocnienia się wyroku karnego ustalającego winę sprawy wypadku, lecz generalnie rzecz biorąc, z chwilą najwcześniejszego, jak to możliwe, wyjaśnienia przez zakład ubezpieczeń okoliczności wypadku. Zakład ten bowiem, zgodnie art. 817 k.c., ma obowiązek, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności, to znaczy aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Nie może obowiązku tego przerzucać na inne podmioty i biernie oczekiwać na wynik postępowania karnego”.

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 09.06.1995r. – sygn. III CZP 69/95 – „zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia nie spełnił, wówczas zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty tego wezwania”.

Więcej orzeczeń sądowych dotyczących terminu  wypłaty odszkodowania z oc sprawcy  przeczytasz w artykule Termin likwidacji szkody.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE