BLOG

Jak uzyskać odszkodowanie za części oryginalne z OC sprawcy?

Miałeś kolizję. Ktoś uszkodził Twój samochód. Ubezpieczyciel w kosztorysie stosuje zamienniki części oryginalnych? zapoznaj się z wyrokiem sądu dotyczącym sprawy prowadzonej przez naszą kancelarię.

Nasza Klientka domagała się zasądzenia na jej rzecz dopłaty odszkodowania w związku z uszkodzonym w wyniku zdarzenia drogowego pojazdem. Pozwany ubezpieczyciel, który w dacie wypadku udzielał sprawcy ochrony ubezpieczeniowej OC, wnosił o oddalenie powództwa. Ubezpieczyciel  twierdził, że należne odszkodowanie zostało już wypłacone powódce w toku postępowania likwidacyjnego. Powództwo nie było kwestionowane co do zasady. Świadczy o tym fakt wypłacenia powódce w postępowaniu likwidacyjnym odszkodowania. Sporna między stronami byłą wysokość dochodzonego pozwem odszkodowania. Powódka żądała ustalenia wysokości szkody w oparciu o nowe części oryginalne. W ocenie pozwanego do przywrócenia stanu sprzed szkody wystarczy naprawa pojazdu z użyciem części zamiennych,  porównywalnej jakości.

Sąd stwierdził, że odszkodowanie za części oryginalne jest należne.

Przepis art. 361 kodeksu cywilnego stanowi, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Natomiast art. 363 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że naprawienie szkody winno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. § 2 powołanego przepisu stanowi, że naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu. Wysokość odszkodowania powinna byś ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Części oryginalne – ustalenie Sądu

W kwestii wysokości należnego powódce odszkodowania Sąd oparł się na opinii biegłego sądowego. Sąd stwierdził, że zaproponowana przez pozwanego kwota odszkodowania nie pozwoli na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku, zgodnie z technologią producenta pojazdu, bez zmniejszenia wartości technicznej, użytkowej oraz jego wartości rynnowej.

Biegły wskazał również, że użycie części używanych pochodzących z rynku wtórnego nie gwarantuje przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Co więcej wskazał, iż nie były dostępne części alternatywne tzw. Zamienniki za uszkodzone części przedmiotowego pojazdu. Odszkodowanie powinno zostać ustalone w takiej wysokości, która pozwoli na zastosowanie oryginalnych części producenta do naprawy pojazdu powódki. Zakres uszkodzeń pojazdu poszkodowanej nie był w niniejszej sprawie kwestionowany. Spór ogniskował się w zakresie uwzględnienia średnich cen usług naprawczych nieautoryzowanych warsztatów. Powódka podnosiła, iż zastosowana przez pozwanego stawka za roboczogodzinę w wysokości 70 zł. jest nierealna. Okoliczność tą potwierdził biegły, który po przeanalizowaniu stawek w województwie mazowieckim wskazał, że zawierały się w przedziale 90 – 240 zł. Uznał, że zastosowanie przez warsztat stawki 110 zł. dla prac blacharskich i 125 dla prac lakierniczych mieściły się w stawkach rynkowych.

Sąd w pełni powyższe podziela.

W odniesieniu do zastosowania w procesie naprawy oryginalnych części producenta, należy odwołać się do powołanego wyżej przepisu art. 361 kodeksu cywilnego. Wyznacza on zakres obowiązku odszkodowawczego. Szkodą w rozumieniu tego przepisu na gruncie niniejszej sprawy jest różnica pomiędzy wartością powódki z chwili przed wypadku, a wartością pojazdu po wypadku. W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że odszkodowanie pieniężne ma pełnić taką samą funkcję jak przywrócenie do stanu pierwotnego.  Aby zlikwidować uszczerbek w majątku poszkodowanego, wysokość odszkodowania powinna pokryć wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki niezbędne dla przywrócenia do stanu poprzedniego.

Przywrócenie stanu poprzedniego uszkodzonego pojazdu wiąże się z reguły z koniecznością wymiany niektórych jego elementów, które uległy uszkodzeniu. W sytuacji, gdy pojazd przed szkodą był eksploatowany przez dłuższy okres czasu może nasuwać wątpliwość, czy uzasadnione jest użycie nowych oryginalnych części do jego naprawy.  W niniejszej sprawie, Sąd nie miał wątpliwości, że do naprawy pojazdu powódki należało zastosować nowe oryginalne części. Biegły wyraźnie wskazał w opinii, że po wystąpieniu szkody nie były dostępne części alternatywne tzw. Zamienniki oraz zastosowanie części używanych z rynku wtórnego nie pozwoli na przywrócenie pojazdu do stany sprzed szkody.

Ponadto pozwany ubezpieczyciel nie wykazał, że zastosowanie nowych oryginalnych części prowadziło do wzbogacenia powódki jego kosztem. Opinia biegłego nie została przez strony zakwestionowana, wobec czego Sąd w oparciu o nią ustalił, że uzasadniony i konieczny koszt naprawy pojazdy wynosi 39.798 zł. Po uwzględnieniu wypłaconego dobrowolnie odszkodowania należna powódce dopłata wynosi 13.808 zł.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE