WYROKI

Odszkodowanie za zalanie domu po powodzi – wyrok I ACa 418/12

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (…) S.A. w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt I C 605/12

I. o d d a l a apelację,

II. z a s ą d z a od pozwanego (…) S.A. w S. na rzecz powoda K. B. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, w sprawie z powództwa K. B. przeciwko (…) SA w S. o zapłatę, wyrokiem z dnia 5.07.2012 r. sygn. akt I C 605/12 :

I. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 82.482 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28.08.2010 r,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8420,87 zł tytułem zwrotu kosztów procesu , w tym kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III. nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Rzeszowie kwotę 3123 zł tytułem brakującej opłaty od pozwu .

W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd

Okręgowy ustalił, że w dniu 1.03.2010 r. powód zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia domu jednorodzinnego ze stałymi elementami , położonego w D. przy ul. (…) oraz mienia ruchomego , a to od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od 4.03.2010 r – 3.03.2011 r., przy czym dom został ubezpieczony przy przyjęciu wartości odtworzeniowej, na sumę ubezpieczenia maksymalną 200.000 zł , zaś ruchomości, przy przyjęciu wartości rzeczywistej, na sumę ubezpieczenia maksymalną 25.000 zł. W dniu 5.06.2010 r. w wyniku wezbrania rzeki Wisłoki doszło do zalania wodą tej rzeki budynku mieszkalnego do wysokości około 70 cm oraz wyposażenia budynku mieszkalnego położonego na parterze .

Ustalił Sąd Okręgowy także , że celem przywrócenia budynku mieszkalnego do stanu sprzed powodzi koniecznym było wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 82.482,37 zł brutto . Dodatkowo należało sporządzić projekt dotyczący części rozbiórki domu mieszkalnego i odbudowy budynku , który kosztuje 8.000 zł , a także zatrudnić przy pracach budowlanych kierownika budowy , któremu należało zapłacić 2000 zł , a więc całkowity koszt naprawienia szkody w budynku mieszkalnym zamyka się kwotą ok. 92.482 zł z tym, że w postępowaniu szkodowym ubezpieczyciel z tego tytułu wypłacił powodowi kwotę 10.000 zł .

Ustalił Sąd Okręgowy również , że na skutek powodzi uległy uszkodzeniu ruchomości powoda na łączną kwotę 2650 zł – meblościanka 950 zł, szafa z drzwiami przesuwanymi 980 zł, stół drewniany 420 zł , koszt naprawy dwóch silników elektrycznych 300 zł .

Dokonując powyższych ustaleń Sąd Okręgowy oparł się na opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa T. B. ( odnośnie kosztów częściowego wyburzenia i remontu domu mieszkalnego) i opinii biegłego sądowego ds. wyceny ruchomości R. C..

Analizując powyższe ustalenia faktyczne Sąd Okręgowy przyjął, że powództwo powoda, co do zasady, jest uzasadnione .

Odpowiedzialność ubezpieczyciela ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej, a przepis art. 13 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej… (Dz. U nr 124, poz. 1151 z późn.zm.) wprost stanowi, że odszkodowanie wypłaca się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody , nie większej jednak niż suma ubezpieczenia .

W niniejszej sprawie suma ubezpieczenia budynku mieszkalnego wynosiła 200.000 zł, zaś mienia ruchomego 25.000 zł. Powód zaś pozwem , przy przyjęciu, że pozwany wypłacił mu w trakcie postępowania szkodowego kwotę 10.000 zł, domagał się zasądzenia kwoty 82.482 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28.08.2010 r.

Przy ustaleniu, że szkoda w budynku mieszkalnym zamykała się kwotą 92.482zł brutto, powództwo co do kwoty dochodzonej było zasadne. Z uwagi na przepis art. 321 kpc Sąd Okręgowy nie zasądził od pozwanego na rzecz powoda odpowiedniej kwoty pieniężnej, tj. kwoty 2650 zł tytułem naprawienia szkody w mieniu ruchowym , a także zasądził ustawowe odsetki nie od daty wymagalności roszczenia lecz od daty zgodnie z żądaniem pozwu .

Z powyższych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w pkt. I wyroku na podstawie art. 805 kc, 359 § 1 i 2 kc w związku z art. 481 § 1 kc i art. 321 kpc .

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 108 § 1 kpc w związku z art. 98 kpc .

Ponadto na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z art. 98 kpc , Sąd Okręgowy nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Rzeszowie kwotę 3.123 zł tytułem brakującej opłaty od pozwu .

Od powyższego wyroku apelację wywiódł pozwany , określając wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 11.844 zł i zarzucając :

1. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego interpretację oraz niewłaściwe zastosowanie, a w szczególności :

– art. 65 kc w związku z § 14 OWU ust. 1 oraz § 19 OWU nr (…), na podstawie których została zawarta umowa ubezpieczenia, przez przyjęcie, iż pozwany ponosi odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie innym niż przewidziany w umowie, na podstawie której powód dochodzi zapłaty odszkodowania,

– art. 384 § 1 kc poprzez pominięcie faktu, iż postanowienia OWU wiążą strony umowy ubezpieczenia,

– art. 12a pkt. 4 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U z 2003 r, nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) w związku z art. 805 kc poprzez pominięcie faktu , iż ubezpieczyciel w w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiada w granicach zakreślonych przez siebie w OWU, na podstawie których zawiera umowy ubezpieczenia ,

– art. 824 1 § 1 kc poprzez zasądzenie odszkodowania przewyższającego wysokość szkody,

– art. 6 kc poprzez zasądzenie kosztów projektu budowlanego oraz wynagrodzenia kierownika budowy mimo niewykazania przez powoda poniesienia wydatków na te cele .

2. naruszenie prawa procesowego polegającego na sprzeczności ustaleń Sądu z zebranym w sprawie materiałem poprzez przyjęcie, iż wydatek na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie kierownika budowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia .

w n i ó s ł o : zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa

i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania za obie instancje z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego .

Powód wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych .

Sąd Apelacyjny rozpoznając apelację pozwanego, w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów, zważył co następuje :

I. Przede wszystkim należy zauważyć, że w apelacji pozwanego

istnieje sprzeczność między wartością przedmiotu zaskarżenia (11.844 zł ), a wnioskiem apelacyjnym, gdzie się wnosi o zmianę zaskarżonego wyroku , którym Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 82.482 zł, przez oddalenie powództwa w całości .

W razie uwzględnienia apelacji pozwanego zmianie mógł ulec pkt. I zaskarżonego wyroku tylko o tyle, że zmniejsza się zasądzoną kwotę o kwotę 11.844 zł i w tym zakresie tylko dochodzone roszczenie podlega oddaleniu .

II. Zarzuty apelacyjne dotyczące naruszenia przez Sąd Okręgowy prawa materialnego i prawa procesowego podniesione w apelacji, nie są zasadne, a zaskarżony wyrok jest trafny i odpowiada prawu .

OWU, na które powołuje się w apelacji pozwany, w § 14 ust. 1 i w § 19 (k. 92 – 99) stanowią , że rozmiar szkody określa się według cen z dnia ustalania odszkodowania , dla domu jednorodzinnego według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej, odpowiednio do wartości, według której ustalono sumę ubezpieczenia ( § 14 ust. 1 ) i że w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie dla poszczególnych grup mienia , odszkodowanie obejmuje kwoty odpowiadające rozmiarowi szkody( § 19), a więc te przepisy, wbrew twierdzeniu zawartemu w apelacji , nie wyłączają z odszkodowania kosztów związanych , przy konieczności odbudowy domu po powodzi, ze sporządzeniem projektu budowlanego, czy też wynagrodzenia ustanowionego kierownika budowy. Odszkodowanie ma rekompensować szkodę stosownie do rozmiaru szkody .

Z umowy ubezpieczenia łączącej strony wyraźnie wynika, że w razie wyrządzenia szkody w budynku mieszkalnym Odszkodowanie za zalanie domu będzie wyliczone według wartości odtworzeniowej, tj. według tego jaki wydatek należy ponieść , aby przywrócić budynek mieszkalny do stanu sprzed powstania szkody , maksymalna kwota odszkodowania to kwota 200.000 zł . Biegły sądowy a zakresu budownictwa T. B. w swojej opinii (k. 177 – 216 i k. 236/2) wyliczył , że należy z tego tytułu ponieść wydatki w kwocie 82.482,37 zł brutto na wykonanie robót budowlanych – wliczył do tego segmenty kuchenne jako element stały budynku mieszkalnego i otynkowanie ściany budynku – i dodatkowo kwotę 10.000 zł na sporządzenie planu budowlanego i kwotę 2.000 zł na wynagrodzenie kierownika budowy, bo stwierdził , że realizacja robót naprawczych wymagała opracowania dokumentacji projektowej , uzyskania pozwolenia na budowę oraz wymagała zatrudnienia – na czas wykonywania robót – kierownika budowy (k. 187) i ta opinia nie była kwestionowana w tym zakresie przez pozwanego.

Biegły ten dodatkowo w uzupełniającej opinii złożonej do protokołu rozprawy z dnia 14.12.2011 r. (k. 236/2) wyjaśnił dlaczego do kosztów odtworzeniowych wliczył wartość wykonania tynków zewnętrznych na budynku w kwocie 458,01 zł netto i to wyjaśnienie jest przekonywujące, a odmienne wywody zaprezentowane w uzasadnieniu apelacji pozwanego, nie są do przyjęcia .

Zarzucanie dodatkowo w apelacji , przy niekwestionowaniu pierwotnej opinii biegłego T. B. , który wyliczył wartość meblościanki stałej w kuchni na kwotę 2795 zł , że wartość odtworzeniowa tej meblościanki wynosi nie kwotę 2795 zł lecz kwotę 1345 zł ( różnica 1450 zł) , bo tak wyliczył drugi biegły z zakresu wyceny ruchomości R. C. (k. 253 – 260), nie jest także trafne , bo biegły R. C. doskonal wyceny tego elementu stałego domu ponad zleconą opinię przez Sąd.

Skoro więc zaskarżony wyrok jest trafny i odpowiada prawu, a apelacja jest bezzasadna, Sąd Apelacyjny orzekł jak w wyroku w pkt. 1 na mocy art. 385 kpc .

Podobne wyroki sądowe

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE