BLOG

Wysokość odszkodowania za kradzież samochodu.

Ustawa o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym

Prezydent podpisał ustawę z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym, która wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Cel wprowadzenia nowych przepisów. Nadrzędnym

Masz ubezpieczenie autocasco w PZU i został skradziony Twój samochód. Z tego artykułu dowiesz się jaka wysokość odszkodowania za kradzież samochodu zostanie wypłacona przez PZU.

Na wstępie sprawdźmy jaka jest definicja kradzieży samochodu podana przez PZU. Brzmi ona następująco:

szkoda kradzieżowa – kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, włamanie do pojazdu lub uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia lub w następstwie włamania do pojazdu; za szkodę kradzieżową uważa się także kradzież bagażu, jeżeli umowa AC obejmuje dodatkowo szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie bagażu;

Taki zapis znajduje się w par. 3 ust 65  Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU Auto, które zostały ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/260/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Jaką kwotę odszkodowania otrzymasz po kradzieży ?

Jak wynika z treści OWU – w razie kradzieży pojazdu PZU określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży, a w przypadku zastosowania opcji Auto Wartość 100%, w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy AC, o ile w czasie trwania umowy AC nie nastąpiła zmiana stanu technicznego pojazdu w odniesieniu do stanu z dnia zawarcia umowy AC. Za zmianę stanu technicznego uważa się powstałe w okresie ubezpieczenia i nienaprawione uszkodzenia, nietechnologiczną naprawę lub zdekompletowanie pojazdu. Jeżeli taka zmiana nastąpiła, PZU określa odszkodowanie w oparciu o wartość pojazdu uwzględniającą tę zmianę, ustaloną na dzień zawarcia umowy AC – zapis par. 16 OWU.

Zgodnie z powyższym zapisem OWU należy stwierdzić, że PZU ustala wysokość odszkodowania za kradzież samochodu według dwóch wariantów:

  1. odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień kradzieży,
  2. odszkodowanie kwocie wartości pojazdu na dzień zawarcia ubezpieczenia, czyli tak naprawdę suma ubezpieczenia wynikająca z Twojej umowy autocasco.

Wysokość odszkodowania za kradzież samochodu od PZU – wariant 1

Pierwszy sposób ustalenia odszkodowania obowiązuje dla umów ubezpieczenia autocasco, w których nie wykupiono dodatkowej ochrony zwanej AUTO Wartość 100%. W takim przypadku wysokość odszkodowania za kradzież samochodu zostanie ustalona według wartości, jaką miał Twój samochód w dniu jego kradzieży.

Par. 3 ust 93 OWU PZU stanowi, że wartość pojazdu – wartość pojazdu ustalana na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki, modelu i typu, z uwzględnieniem jego pochodzenia, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji, wyposażenia, przebiegu, ilości właścicieli, wcześniejszych napraw, stanu technicznego i charakteru eksploatacji; w przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się metodą wyceny indywidualnej.

Z tego paragrafu wynika, że tak naprawdę, bez znaczenia jest fakt, na jaką kwotę pojazd został ubezpieczony (suma ubezpieczenia pojazdu) tylko, jaka była jego faktyczna wartość na dzień kradzieży. PZU ustalając wysokość odszkodowania za kradzież samochodu korzysta ze specjalnego programu do wyliczania wartości rynkowej pojazdu na dzień szkody.

Wartość rynkowa samochodu na dzień kradzieży.

Aby ustalić wartość rynkową pojazdu na dzień kradzieży PZU korzysta z systemu Eurotax (na rynku polskim jest jeszcze dostępny drugi program Info-Ekspert). Celem ustalenia wartości pojazdu po kradzieży wprowadza się do tego programu wszystkie dane pojazdu, takie jak: rok produkcji, marka, model pojazdu, wyposażenie, pochodzenie pojazdu itp. Na wartość pojazdu ma wpływ również szereg innych czynników.

Są to: data pierwszej rejestracji, wyposażenie pojazdu, liczba właścicieli, stan pojazdu, przebieg, historia szkodowa auta, pochodzenie (krajowy czy sprowadzony). Mając powyższe informacje o pojeździe oraz korzystając z systemu Eurotax, PZU wylicza odszkodowanie. Warto wspomnieć, że wycena sporządzona przez PZU może być niedokładna i czasami „celowo” zaniżona. System Eurotax bowiem przewiduje szereg tzw. korekt dodatnich, które zwiększają wartość pojazdu. Może to być np. przebieg pojazdu poniżej normatywnego, data pierwszej rejestracji późniejsza niż rok produkcji , dodatkowe wyposażenie auta, liczba właścicieli. Ubezpieczyciele, często stosują również korekty ujemne (zmniejszające wartość auta), które nie zawsze w danym przypadku winny być uwzględnione.

Jeżeli masz wątpliwość, czy Twój samochód został prawidłowo wyceniony, skontaktuj się z naszą kancelarią. Sprawdzimy poprawność wyliczenia odszkodowania za kradzież samochodu. Jeżeli stwierdzimy, że odszkodowanie jest za niskie, z pewnością zajmiemy się Twoją sprawą.

Wysokość odszkodowania za kradzież samochodu od PZU – wariant 2

Jeżeli Twoja umowa ubezpieczenia autocasco była rozszerzona o dodatkową opcję Auto Wartość 100% odszkodowanie powinno stanowić równowartość sumy ubezpieczenia, na jaką został ubezpieczony samochód. Zgodnie z par 9 ust. 1 pkt 1 OWU PZU:

za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa AC może zostać zawarta z zastosowaniem opcji Auto Wartość 100% zapewniającej zachowanie wartości pojazdu ustalonej na dzień zawarcia umowy AC, bez uwzględnienia naturalnej utraty wartości rynkowej pojazdu pod warunkiem, że do jej ustalenia ubezpieczający podał zgodne ze stanem faktycznym informacje o pojeździe, o które PZU pytał przy zawarciu umowy AC; jeżeli informacje te nie były zgodne ze stanem faktycznym, za wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu właściwą na dzień zawarcia umowy AC zgodnie ze stanem faktycznym.

Z tego przepisu wynika, że odszkodowanie za kradzież pojazdu, które powinien zapłacić ubezpieczyciel stanowi sumę ubezpieczenia wynikającą z polisy autocasco. Jednak, często się zdarza, że klienci mają problemy z uzyskaniem pełnej kwoty odszkodowania. Częstym argumentem ze strony PZU jest rzekome zawyżenie wartości pojazdu w chwili zawierania ubezpieczenia autocasco.

Więcej na temat odszkodowania w opcji Auto Wartość 100% znajdziesz w artykule „Odszkodowanie a stała suma ubezpieczenia„.

Na koniec wskazujemy, że nie w każdym przypadku PZU wypłaci odszkodowanie za kradzież samochodu. Poniżej znajdziesz wyłączenia odpowiedzialności PZU zawarte w OWU. Oczywiście każda sprawa jest inna, a z naszego doświadczenia wynika, że nawet pomimo wydawać by się mogło jasnego zapisu OWU zawsze warto spytać o możliwość uzyskania odszkodowania. Świadczą o tym nasze wygrane sprawy w przypadku pozostawienia kluczyka w pojeździe lub pozostawienia dowodu rejestracyjnego w samochodzie.

Kiedy PZU nie wypłaci odszkodowania za kradzież samochodu?

Oto lista wyłączeń odpowiedzialności zawarta w par. 12 ust 1 zgodnie z którą PZU nie wypłaci odszkodowania za szkody kradzieżowe, jeżeli:
11a)  kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną lub
11 b)  po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia poza pojazdem kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub łącznie wszystkich tych urządzeń) lub
11c)  po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd był wyposażony, z wyjątkiem przypadku, gdy kradzieży dokonano z pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania pojazdów stanowiących własność jednego i tego samego właściciela, zamkniętego na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, lub zamkniętego z wykorzystaniem atestowanego systemu zamykania elektromechanicznego, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, w tym jeżeli spełnienie warunków określonych w lit. a–c było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży pojazdu;
12)  polegające na utracie pojazdu wskutek jego przywłaszczenia lub polegające na kradzieży pojazdu, która miała miejsce w okresie tego przywłaszczenia;
13)  polegające na utracie pojazdu pochodzącego z kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty pojazdu nie upłynął wymagany przepisami prawa okres do nabycia własności tego pojazdu przez ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE