BLOG

Wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych, których celem jest unormowanie procesu likwidacji szkód oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie. Komisja oczekuje, że dzięki nim ubezpieczenia staną się wolne od nieprawidłowości, a ubezpieczyciele zaczną terminowo wypłacać świadczenia. Na dostosowanie się do wymogów mają czas do 31.03.2015r.

Komisja wprowadziła Wytyczne ze względu na nieprawidłowości, które stwierdziła w ramach nadzoru nad ubezpieczycielami. Celem wytycznych jest wskazanie oczekiwań nadzorczych w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ryzykiem związanym z tym obszarem. Komisja postanowiła zająć stanowisko w tej sprawie ze względu na nieprawidłowości, które stwierdziła w toku nadzoru nad ubezpieczycielami.

Zastrzeżenie w szczególności dotyczyły:

 • uchybień w zakresie terminowego wypłacania świadczeń,
 • wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,
 • uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód,
 • wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostatecznej transparentności,
 • niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne,
 • niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód,
 • niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód,
 • niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

Komisja podkreśliła przy tym, że nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych narażają zakład ubezpieczeń na konkretne straty finansowe, związane z koniecznością poniesienia kosztów obsługi prawnej sporu oraz, w razie przegranej, koniecznością zapłaty kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie.

Najważniejsze wytyczne KNF-u

Poniżej znajdziesz krótkie streszczenie najważniejszych wytycznych, które mają zastosowanie w likwidacji szkód komunikacyjnych, a zwłaszcza w zakresie sposobu ustalania wysokości odszkodowania.

Wytyczna 10

Zakład ubezpieczeń powinien prowadzić postępowanie likwidacyjne w sposób zapewniający spełnienie świadczenia lub podjęcie decyzji o odmowie jego spełnienia w całości lub części w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartej umowy ubezpieczenia. Przedmiotowa wytyczna zobowiązuje ubezpieczycieli do:

 • samodzielnego i aktywnego podejmowania działań dotyczących likwidacji szkód, bez konieczności oczekiwania na wyrok sądu, jeżeli możliwe jest ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie zebranych dokumentów,
 • wypłaty odszkodowania w kwocie bezspornej, zgodnie z przepisami prawa oraz warunków umowy,
 • podejmowania działań likwidacyjnych nawet, gdy zgłaszający roszczenie nie przedstawił dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • samodzielnego pozyskiwania dokumentacji potrzebnej do ustalenia odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania.

Wytyczna 13

Zakład ubezpieczeń powinien gromadzić dokumentację postępowania likwidacyjnego, obejmującą w szczególności dokumentację szkodową oraz uzasadnienie wysokości i dokonania aktualizacji utworzonej rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia dla danej szkody, z zachowaniem należytej staranności związanej z zawodowym charakterem prowadzonej przez niego działalności ubezpieczeniowej, co oznacza że dokumentacja dotycząca postępowania likwidacyjnego powinna zawierać m.in.:

 • dowody wysyłki i otrzymania przez zakład ubezpieczeń poszczególnych pism w toku korespondencji prowadzonej w postępowaniu,
 • decyzję o wypłacie świadczenia oraz potwierdzenie dokonania wypłaty świadczenia w danym dniu,
 • powinna być numerowana zgodnie z kolejnością pojawienia się dokumentów w postępowaniu likwidacyjnym, niezależnie od tego, czy dokumentacja szkodowa prowadzona jest w formie papierowej, czy cyfrowej.

Nadto, poszkodowany powinien mieć zapewniony bezzwłoczny dostęp do wszelkich dokumentów zgromadzonych przez zakład ubezpieczeń w tym postępowaniu

Wytyczna 14

Zakład ubezpieczeń powinien zapewnić uprawnionemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości świadczenia, przez co należy rozumieć:

 • ubezpieczyciel musi sam przekazać ubezpieczonemu kalkulację kosztów naprawy pojazdu, na podstawie której ustalił wartość świadczenia,
 • kosztorys ten powinien zawierać m.in. informacje o liczbie oraz rodzajach operacji koniecznych do dokonania naprawy, wyszczególnienie części podlegających wymianie oraz naprawie, jakości i ceny zastosowanych części (O, Q, P), liczbie i stawki roboczogodziny koniecznych do przeprowadzenia naprawy pojazdu,
 • w przypadku szkody całkowitej, ubezpieczyciel powinien przekazać ubezpieczonemu wycenę wartości pojazdu przed i po szkodzie, które to muszą zwierać informacje o rodzaju i wartości wszelkich korekt,

Wytyczna 15

W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w wartości, która zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Przedmiotowa wytyczna wskazuje, że ubezpieczyciel w każdym przypadku winien stosować te same kryteria do oceny czy szkoda jest częściowa, czy też całkowita, w przypadku rozliczenia szkody na kosztorys ubezpieczyciel ma obowiązek zastosować tą samą metodę kosztorysową. Odszkodowanie ustalone metodą na kosztorys powinno być dokonane w oparciu o rynkową wartość usług i części zamiennych z dnia ustalenia odszkodowania z zastosowaniem:

 • norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego,
 • stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na terenie miejsca zamieszkania, siedziby uprawnionego lub miejsca naprawy pojazdu, które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego,
 • części zamiennych i materiałów, zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego.

Ponadto ubezpieczyciel na żądanie uprawnionego ma obowiązek przedstawić szczegółowe wyjaśnienia, na jakiej podstawie ustalił cenę usług stosowaną przez warsztaty naprawcze oraz wskazać warsztat naprawczy świadczący usługi naprawcze w miejscu zamieszkania lub siedziby uprawnionego, który w określonej w kosztorysie cenie dokona naprawy pojazdu.

Zakład ubezpieczeń nie powinien domagać się od uprawnionego dokumentów, potwierdzających nabycie określonych części i ich klasę jakościową (O, Q, P), wykorzystanych następnie w ramach naprawy pojazdu, chyba, że dokument stwierdzający wartość kosztów wykonanej naprawy nie wskazuje konkretnych części zamiennych wraz z ich klasą jakościową (O, Q, P), wykorzystanych w ramach tej naprawy. W przypadku zakwestionowania wyliczenia kosztów naprawy pojazdu zawartego w kosztorysie sporządzonym przez rzeczoznawcę lub warsztat naprawczy na zlecenie uprawnionego zakład ubezpieczeń powinien uzasadnić, na jakiej podstawie przyjął, że kosztorys jest nieprawidłowy.

Wytyczna 16

Zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli zakład ubezpieczeń wykaże, że dokonana naprawa doprowadziła do wzrostu wartości pojazdu, w stosunku do jego wartości sprzed zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową, może on pomniejszyć wartość świadczenia o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

W przypadku zakwalifikowania danej części do wymiany, celowe jest, przy ustaleniu wysokości świadczenia, uwzględnienie wartości części nowej, a ponadto ubezpieczyciel nie powinien stosować amortyzacji, co dotyczy wszelkich uszkodzonych części pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, iż w wyniku użycia do naprawy części nowych, doszło do wzrostu wartości pojazdu może pomniejszyć wartość odszkodowania o wartość wzrostu.

Wytyczna 17

Zakład ubezpieczeń, ustalając wysokość świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, powinien uwzględniać wartość części zakwalifikowanych do wymiany, która zapewnia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Jeżeli uszkodzony pojazd jest na gwarancji, ubezpieczyciel ma obowiązek zastosować w kosztorysie wyłącznie wartość części nowych, oryginalnych. Części nowe i oryginalne winny zostać zastosowane również, gdy:

 • uzasadnia to szczególny interes poszkodowanego, np. gdy pojazd był dotychczas serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części oryginalnych, a użycie części innej jakości może wpłynąć na jego wartość handlową,
 • uprawniony faktycznie dokona naprawy pojazdu z wykorzystaniem części nowych i dostarczy dowód wykonania naprawy.

Jeżeli ubezpieczyciel nie zastosuje się do powyższych obowiązków musi szczegółowo uzasadnić uprawnionemu swoją decyzję w tym zakresie.

Ubezpieczyciel może zastosować części Q (części nowe tej samej jakości co części bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu, wyprodukowane przez tego samego producenta, który dostarcza producentowi pojazdu części do montażu pojazdów lub części zamienne), jeżeli wykaże uprawnionemu, że części te pochodzą od producenta części dostarczającego te części producentowi pojazdu i że producent tych części zaświadczył, iż zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdów.

Części P (części zamienne nowe, nieoryginalne, o porównywalnej jakości, objęte gwarancją ich producenta) ubezpieczyciel może zastosować jedynie, gdy uzasadnia to wiek uszkodzonego pojazdu, stopień wyeksploatowania części w tym pojeździe, a także prostota konstrukcji części. Jednakże nawet w powyższych przypadkach, jeżeli uprawniony ma szczególny interes w wykorzystaniu części O lub części Q, zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z uwzględnieniem wartości tych części.

Wytyczna 18

Świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ustalane metodą kosztorysową powinno być ustalone w oparciu o wartość dostępnych części, co oznacza że w kosztorysie otrzymanym od ubezpieczyciela musi być informacja o:

 • jakości części (O, Q, P) uwzględnionych w kosztorysie,
 • jakie podmioty są producentami tych części,
 • o długości okresu gwarancji, jaką objęte są te części,
 • gdzie można nabyć te części, po cenie zawartej w kosztorysie.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE