Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym.

Jakie odszkodowanie można uzyskać po wypadku?

Po wypadku w gospodarstwie rolnym poszkodowany może uzyskać:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,

 • rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego,
 • rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku,

 • zwrot utraconych zarobków.

W przypadku śmierci w wyniku wypadku w rolnictwie, rodzina i osoby bliskie mogą się starać o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych,

 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,

 • zwrot kosztów pogrzebu,

 • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.

Zakres odpowiedzialności OC rolnika:

 • Ubezpieczeniem OC rolnika objęte są szkody powstałe z winy rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność i w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym można uzyskać w następstwie śmierci osoby bliskiej, za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz za utratę lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.
 • Odszkodowanie należne jest wtedy, gdy rolnik ponosi winę/odpowiedzialność za powstałą szkodę.

 • Wina może mieć postać zarówno działania, jak i zaniechania.

 • Trzeba pamiętać, że to poszkodowany musi wykazać związek przyczynowo skutkowy pomiędzy czynem rolnika, a powstaniem szkody.

 • Odpowiedzialność rolnika ma miejsce wtedy gdy do powstania szkody doszło bezpośrednio z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 • Bez znaczenia jest czy czynności te były wykonywane w gospodarstwie rolnym czy też poza jego terenem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI