ODSZKODOWANIA
PO WYPADKACH DROGOWYCH

Uzyskamy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za poniesione straty.

ODSZKODOWANIE
PO WYPADKU DROGOWYM

Miałeś wypadek? Byłeś pieszym, pasażerem, kierowcą, rowerzystą? Doznałeś obrażeń ciała.

Nie otrzymałeś należnego odszkodowania? Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela.

Zgłoś się do nas! Bezpłatna analiza sprawy.

UZYSKAMY
dla Ciebie następujące świadczenia

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
Jest to świadczenie pieniężne należne osobie Poszkodowanej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Ma na celu wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z odniesionymi obrażeniami i stanowi swoiste odszkodowanie za utratę radości z życia. Zależy od szeregu czynników związanych z osobą poszkodowaną, doznanymi obrażeniami, okresem leczenia oraz cierpieniem po wypadku.
Zwrot niezbędnych kosztów leczenia
Poniesionych na wizyty w placówkach służby zdrowia również w prywatnych klinikach specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych, koszt protez oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, dojazdy na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, konieczną opiekę.
Rentę na zwiększone potrzeby
Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty na zwiększone potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją, zakupem leków oraz opieką. Tego typu potrzeby oznaczają dla Poszkodowanego zwiększone koszty, do których pokrycia zobowiązany jest Ubezpieczyciel sprawcy wypadku drogowefo.
Zwrot utraconych zarobków za okres niezdolności do pracy
Jeżeli po wypadku, osoba poszkodowana, nie mogła wykonywać pracy zarobkowej należy jej się zwrot utraconych zarobków, za okres niezdolności do pracy. Wynika to wprost z art. 444 § 1 k.c. , który stanowi, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Do pokrycia utraconych zarobków zobowiązany jest sprawca szkody i tym samym jego ubezpieczyciel w zakresie OC.

CZĘSTE PYTANIA

Funkcja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę jest podstawowym świadczeniem związanym z realizacją obowiązków odszkodowawczych tytułem szkody na osobie wynikających z odpowiedzialności cywilnej posiadacz pojazdu za szkodę powstałą w następstwie wypadku drogowego.

Podstawa prawna zadośćuczynienia wynika z art. 445 § 1 k.c. w związku z art. 444 § 1 k.c. stanowiąc, iż osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Wskazując zasadnicze cechy funkcji zadośćuczynienia, należy stwierdzić, że jest świadczeniem:

  • jednorazowym – uwzględniającym wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości, a gdy nie można było ich przewidzieć, istnieje możliwość ubiegania się odpowiedniej sumy w razie ujawnienia się nowej krzywdy,
  • pieniężnym – wyrażonym w środkach pieniężnych,
  • mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego, zadośćuczynienie ma wyrównać uszczerbek o charakterze niematerialnym związanym z doznaną krzywdą, która przejawia się rozmiarem kalectwa, oszpecenia, ograniczeniami ruchowymi, ograniczeniami w możliwości wykonywania czynności życia codziennego, długotrwałością cierpień, leczenia, rehabilitacji, poczuciem bezradności życiowej, ograniczeniem widoków i możliwości poszkodowanego w przyszłości np. niemożność aktywnego korzystania z życia i rozrywki, wykonywania wyuczonego zawodu, uprawiania sportu,
  • osobistym tzn. należny się poszkodowanemu, z wyjątkiem śmierci poszkodowanego, wtedy prawo do zadośćuczynienia przechodzi na spadkobierców poszkodowanego, pod warunkiem gdy powództwo zastało wytoczone jeszcze za życia przez samego poszkodowanego,
  • fakultatywnym, czyli uznaniowym – sąd orzekając wysokość zadośćuczynienia ma niejako dowolność w zakresie kwoty, aczkolwiek musi być zgodna z aktualnym orzecznictwem.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia brane są pod uwagę: nasilenie i długość cierpień, trwałość następstw zdarzenia, długotrwałość choroby oraz czas leczenia i liczba przebytych operacji, rozmiar oraz uciążliwość kalectwa, konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu prywatnym i zawodowym, doznane cierpienia fizyczne oraz psychiczne, utrata możliwości wykonywania pracy zawodowej, korzystania z rozrywek, sytuacja życiowa ofiary wypadku przed jego zaistnieniem oraz po jego zaistnieniu, wiek poszkodowanego, wyłączenie poszkodowanego z normalnego życia (np. trudności w samodzielnym poruszaniu się lub opuszczaniu mieszkania), utrata przez ucznia roku szkolnego w związku z chorobą będącą następstwem wypadku.

Więcej na temat wysokości zadośćuczynienia znajdziesz w artykule – „Zadośćuczynienie po wypadku drogowym”.

Poszkodowany na prawo ubiegać się o zwrot kosztów leczenia m.in. wizyt w placówkach służby zdrowia również w prywatnych klinikach specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych, koszt protez oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, dojazdy na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, konieczną opiekę nad poszkodowanym przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji.

Podstawa prawna to art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

Najczęściej są to potrzeby związane leczeniem, rehabilitacją, zakupem leków oraz opieką. Tego typu potrzeby oznaczają dla Poszkodowanego zwiększone koszty, do których pokrycia zobowiązany jest sprawca szkody i tym samym jego ubezpieczyciel w zakresie OC.

Wymiar renty określa się na podstawie ustalonego stałego zakresu potrzeb oraz wiedzy o kosztach leczenia, opieki i zabiegów rehabilitacyjnych.

Renta na zwiększone potrzeby może przybrać charakter czasowy lub stały, w zależności od określenia czasu występowania zwiększonych potrzeb u osoby Poszkodowanej.

Zgodnie z art. 444 par 2 kodeksu cywilnego „jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

Utrata zdolności do pracy może mieć charakter zarówno częściowy lub stały. W wypadku stałej utraty zdolności do pracy Poszkodowany ma prawo żądać pokrycia całej straty w postaci utraconego zarobku.

W przypadku częściowej utraty zdolności do pracy Poszkodowany może żądać przyznania renty uzupełniającej w takim stopniu w jakim utracił zdolność do jej wykonywania.

Z NASZĄ
POMOCĄ UZYSKASZ ZADOŚĆUCZYNIENIE PO WYPADKU

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

REFERENCJE

Z czystym sumieniem polecam firmę Hexa Dochodzenie Odszkodowań, jako godną zaufania. Sprawa odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku mojego syna była prowadzona rzetelnie i starannie. Na każdym etapie postępowania byłem informowany o przebiegu sprawy. Firmę Hexa polecam wszystkim potrzebującym pomocy w uzyskaniu odszkodowania.

Pierwszy raz korzystałem z usług Hexa Dochodzenie Odszkodowań około dwa lata temu. Teraz zostałem zmuszony ponownie zwrócić się o pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, po tym jak ubezpieczyciel totalnie zaniżył mi zadośćuczynienie oraz koszty leczenia. Ponieważ ja nie mam na to siły i czasu korzystam z usług Hexa po raz kolejny. Mam nadzieję, że teraz też z pozytywnym skutkiem. Polecam tą firmę.

W 2016 roku zostałam potrącona na przejściu dla pieszych i doznałam poważnych obrażeń ciała. Nie miałam siły zajmować się dochodzeniem roszczeń, dlatego zleciłam prowadzenie sprawy kancelarii Hexa. Dzięki temu uzyskałam wysokie zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów leczenia i prywatnej operacji (nie chciałam czekać na NFZ 2 lata). Jestem bardzo wdzięczna i zadowolona ich usług.

BLOG