ODSZKODOWANIA
PO WYPADKACH DROGOWYCH

Uzyskamy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za poniesione straty.

ODSZKODOWANIE
PO WYPADKU DROGOWYM

Miałeś wypadek? Byłeś pieszym, pasażerem, kierowcą, rowerzystą? Doznałeś obrażeń ciała.

Nie otrzymałeś należnego odszkodowania? Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela.

Zgłoś się do nas! Bezpłatna analiza sprawy.

UZYSKAMY
dla Ciebie następujące świadczenia

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
Jest to świadczenie pieniężne należne osobie Poszkodowanej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Ma na celu wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z odniesionymi obrażeniami i stanowi swoiste odszkodowanie za utratę radości z życia. Zależy od szeregu czynników związanych z osobą poszkodowaną, doznanymi obrażeniami, okresem leczenia oraz cierpieniem po wypadku.
Zwrot kosztów związanych z wypadkiem
Tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich wizyt w placówkach służby zdrowia również w prywatnych klinikach specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, mających na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych.
Rentę na zwiększone potrzeby
Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty na zwiększone potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją, zakupem leków oraz opieką. Tego typu potrzeby oznaczają dla Poszkodowanego zwiększone koszty, do których pokrycia zobowiązany jest Ubezpieczyciel sprawcy wypadku drogowefo.
Zwrot utraconych zarobków za okres niezdolności do pracy
Jeżeli po wypadku, osoba poszkodowana, nie mogła wykonywać pracy zarobkowej należy jej się zwrot utraconych zarobków, za okres niezdolności do pracy. Wynika to wprost z art. 444 § 1 k.c. , który stanowi, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Do pokrycia utraconych zarobków zobowiązany jest sprawca szkody i tym samym jego ubezpieczyciel w zakresie OC.

CZĘSTE PYTANIA

Co to jest zadośćuczynienie ?
Funkcja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę jest podstawowym świadczeniem związanym z realizacją obowiązków odszkodowawczych tytułem szkody na osobie wynikających z odpowiedzialności cywilnej posiadacz pojazdu za szkodę powstałą w następstwie wypadku drogowego. Podstawa prawna zadośćuczynienia wynika z art. 445 § 1 k.c. w związku z art. 444 § 1 k.c. stanowiąc, iż osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wskazując zasadnicze cechy funkcji zadośćuczynienia, należy stwierdzić, że jest świadczeniem:

jednorazowym – uwzględniającym wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości, a gdy nie można było ich przewidzieć, istnieje możliwość ubiegania się odpowiedniej sumy w razie ujawnienia się nowej krzywdy,

pieniężnym – wyrażonym w środkach pieniężnych, mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego, zadośćuczynienie ma wyrównać uszczerbek o charakterze niematerialnym związanym z doznaną krzywdą, która przejawia się rozmiarem kalectwa, oszpecenia, ograniczeniami ruchowymi, ograniczeniami w możliwości wykonywania czynności życia codziennego, długotrwałością cierpień, leczenia, rehabilitacji, poczuciem bezradności życiowej, ograniczeniem widoków i możliwości poszkodowanego w przyszłości np. niemożność aktywnego korzystania z życia i rozrywki, wykonywania wyuczonego zawodu, uprawiania sportu,

osobistym tzn. należny się poszkodowanemu, z wyjątkiem śmierci poszkodowanego, wtedy prawo do zadośćuczynienia przechodzi na spadkobierców poszkodowanego, pod warunkiem gdy powództwo zastało wytoczone jeszcze za życia przez samego poszkodowanego,

fakultatywnym, czyli uznaniowym – sąd orzekając wysokość zadośćuczynienia ma niejako dowolność w zakresie kwoty, aczkolwiek musi być zgodna z aktualnym orzecznictwem.
Co ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia ?
Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia brane są pod uwagę: nasilenie i długość cierpień, trwałość następstw zdarzenia, długotrwałość choroby oraz czas leczenia i liczba przebytych operacji, rozmiar oraz uciążliwość kalectwa, konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu prywatnym i zawodowym, doznane cierpienia fizyczne oraz psychiczne, utrata możliwości wykonywania pracy zawodowej, korzystania z rozrywek, sytuacja życiowa ofiary wypadku przed jego zaistnieniem oraz po jego zaistnieniu, wiek poszkodowanego, wyłączenie poszkodowanego z normalnego życia (np. trudności w samodzielnym poruszaniu się lub opuszczaniu mieszkania), utrata przez ucznia roku szkolnego w związku z chorobą będącą następstwem wypadku.

Więcej na temat wysokości zadośćuczynienia znajdziesz w artykule – „Zadośćuczynienie po wypadku drogowym”.
Czy można uzyskać zwrot kosztów leczenia ?
Poszkodowany na prawo ubiegać się o zwrot kosztów leczenia m.in. wizyt w placówkach służby zdrowia również w prywatnych klinikach specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych, koszt protez oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, dojazdy na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, konieczną opiekę nad poszkodowanym przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji.

Podstawa prawna to art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.
Co składa się na rentę na zwiększone potrzeby ?
Najczęściej są to potrzeby związane leczeniem, rehabilitacją, zakupem leków oraz opieką. Tego typu potrzeby oznaczają dla Poszkodowanego zwiększone koszty, do których pokrycia zobowiązany jest sprawca szkody i tym samym jego ubezpieczyciel w zakresie OC.

Wymiar renty określa się na podstawie ustalonego stałego zakresu potrzeb oraz wiedzy o kosztach leczenia, opieki i zabiegów rehabilitacyjnych.

Renta na zwiększone potrzeby może przybrać charakter czasowy lub stały, w zależności od określenia czasu występowania zwiększonych potrzeb u osoby Poszkodowanej.
Co to jest renta uzupełniająca ?
Zgodnie z art. 444 par 2 kodeksu cywilnego „jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

Utrata zdolności do pracy może mieć charakter zarówno częściowy lub stały. W wypadku stałej utraty zdolności do pracy Poszkodowany ma prawo żądać pokrycia całej straty w postaci utraconego zarobku.

W przypadku częściowej utraty zdolności do pracy Poszkodowany może żądać przyznania renty uzupełniającej w takim stopniu w jakim utracił zdolność do jej wykonywania.

Przyczynienie do wypadku osoby małoletniej – wyrok SA I ACa 415/15

Przyczynienie się małoletniego, któremu ze względu na wiek winy przypisać nie można nie prowadzi do zwolnienia sprawcy szkody od odpowiedzialności. ...

Z NASZĄ
POMOCĄ UZYSKASZ ZADOŚĆUCZYNIENIE PO WYPADKU

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

Jak zlecić prowadzenie sprawy?

Po wypadku masz problemy? Zadzwoń, napisz, pomożemy! Skontaktuj się z nami, zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z formularza na stronie. Dochodzenie odszkodowań to nasza specjalność.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy?

Nasza kancelaria pobiera jedynie wynagrodzenie prowizyjne, które jest płatne tylko w przypadku uzyskania odszkodowania. Wysokość prowizji wynosi 15-25% od kwoty uzyskanych świadczeń.

W jaki sposób zawrzeć umowę?

Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

BLOG
ARTYKUŁY O ODSZKODOWANIACH

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE