ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE
SZKODY Z OC I AUTOCASCO

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody częściowe i całkowite, OC oraz autocasco.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH

Miałeś kolizję ? Uszkodzono Twój samochód ? Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu lub dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania. Zgłoś się do nas! Uzyskamy odszkodowanie!
Dochodzimy odszkodowań komunikacyjnych z ubezpieczenia autocasco oraz OC, odszkodowania za szkodę częściową lub całkowitą,  utratę wartości rynkowej.

ODSZKODOWANIA Z AUTOCASCO

 • SZKODY CZĘŚCIOWE

  Sprawdzimy, czy Twoje odszkodowanie zostało wyliczone zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zawartej umowy AC.

 • SZKODY CAŁKOWITE

  Gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości przed szkodą. Sprawdzimy wyliczenie wartości naprawy (czy nie jest zawyżone) oraz wartość pojazdu przed szkodą oraz pozostałości.

 • STAŁA WARTOŚĆ POJAZDU

  Nieuwzględnienie tzw. stałej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.

 • KOLIZJA W INNYCH OKOLICZNOŚCIACH

  Jeżeli ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

ODSZKODOWANIA Z OC

 • SZKODY CZĘŚCIOWE

  Zaniżone koszty naprawy, zastosowanie zamienników lub amortyzacji. Ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.

 • SZKODY CAŁKOWITE

  Gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu. Sprawdzimy zasadność zastosowania szkody całkowitej. Poddamy weryfikacji wyliczenie wartości pojazdu oraz pozostałości.

 • KOLIZJA W INNYCH OKOLICZNOŚCIACH

  Gdy ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

 • UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ

  W przypadku szkody z OC po naprawie pojazdu, którego wiek nie przekracza 6 lat wystąpimy z roszczeniem o ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.

UZYSKAMY ODSZKODOWANIE
ZA USZKODZENIE AUTA

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

BLOG

Polubowne postępowanie w sprawach o odszkodowanie

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE

Od dziś postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym będzie szybsze i łatwiejsze. Wszystko dzięki wejściu w życie tzw. ustawy o ADR. Precyzuje ona najważniejsze dla osiągania ugód elementy: poufności postępowania oraz bezstronności i niezależności prowadzących je ekspertów. Postępowanie polubowne przy Rzeczniku...

bezpośrednia likwidacja szkody oc w pzu

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkody z OC sprawcy kolizji drogowej.

BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkody zaczęła funkcjonować w Polsce w kwietniu 2015r. W ramach tego systemu działa większość ubezpieczycieli sprzedających polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Motywem przewodnim wprowadzenia BLS była chęć uproszczenia i przyśpieszenia likwidacji szkód z oc sprawcy...

Reklamacja do ubezpieczyciela – wniosek Rzecznika do SN

Dnia 06.04.2018r. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę, dotyczącą interpretacji art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację, uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.  Rzecznik...

szkody komunikacyjne autocasco

Roszczenie regresowe od kierowcy – sprawcy wypadku drogowego.

Przypominamy, że jeżeli wyrządziłeś szkodę w związku z ruchem pojazdu, roszczenia osób poszkodowanych będą zaspokojone z Twojej polisy OC. Jednak w pewnych przypadkach ubezpieczyciel, ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania (tzw. regres). Odszkodowania komunikacyjne – regres do kierowcy ? Wynika...

odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych

Utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie z OC.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w przypadku pokolizyjnej naprawy pojazdu składnikiem odszkodowania jest również tak zwana utrata wartości rynkowej pojazdu. Wydaje się to być oczywistym. Jest ogólnie wiadome, że cena pojazdu powypadkowego w przypadku jego ewentualnej sprzedaży jest około 10-20%...

REFERENCJE