ODSZKODOWANIA
ZA ŚMIERĆ BLISKIEGO W WYPADKU

Zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie, renta, koszty pogrzebu.

ODSZKODOWANIA
PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ

W przypadku, gdy ktoś bliski zmarł wskutek wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie lub wskutek innego zdarzenia losowego, osobom bliskim przysługuje szereg świadczeń pieniężnych.

Nie otrzymałeś odszkodowania ? Ubezpieczyciel zaniżył jego wysokość !

Zgłoś się do nas! Bezpłatna analiza sprawy ! Sprawdź, co możesz uzyskać.

SPRAWDŹ
CO MOŻESZ UZYSKAĆ

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
Świadczenie pieniężne mające na celu zadośćuczynić za ból i cierpienia psychiczne po śmierci osoby bliskiej. Celem tego świadczenia jest rekompensata doznanej krzywdy i złagodzenie cierpienia psychicznego spowodowanego śmiercią osoby najbliższej.
Stosowne odszkodowanie
Odszkodowanie należne za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej. Stosowne odszkodowanie odnosi się w szczególności do dzieci i współmałżonka zmarłego poszkodowanego, którym w wyniku śmierci małżonka/rodzica w wypadku drogowym pogorszyła się sytuacja materialna.
Zwrot kosztów pogrzebu
Niezależnie od zasiłku pogrzebowego otrzymanego z ZUS z ubezpieczenia oc sprawcy wypadku drogowego należny jest zwrot kosztów pochówku. Świadczenie należne jest osobie która poniosła koszty pochówku.
Rentę alimentacyjną
Odszkodowanie należne osobom, którym zmarły dostarczał środków na utrzymanie. Są to przede wszystkim dzieci czy wychowankowie zmarłego, a w niektórych przypadkach małżonek lub konkubent.

CZĘSTE PYTANIA

Czym jest zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej?
Jest to świadczenie pieniężne mające na celu zadośćuczynić za ból i cierpienia psychiczne po śmierci osoby bliskiej. Celem tego świadczenia jest rekompensata doznanej krzywdy i złagodzenie cierpienia psychicznego spowodowanego śmiercią osoby najbliższej.

Zasadność tego roszczenia znajduje odzwierciedlenie w art. 446 par 4 kodeksu cywilnego „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.
Komu przysługuje zadośćuczynienie?
O zadośćuczynienie za śmierć mogą ubiegać się najbliżsi członkowie rodzimy zmarłego, w szczególności dzieci, współmałżonek, rodzice, dziadkowie czy wnukowie.
Czy należy się zwrot kosztów pogrzebu?
Niezależnie od zasiłku pogrzebowego otrzymanego z ZUS z ubezpieczenia oc należny jest zwrot kosztów pochówku, nawet w przypadku braku faktur można uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Świadczenie należne jest osobie która poniosła koszty pochówku.

Podstawa prawna to:

art. 446 par. 1 kodeksu cywilnego „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15.05.2009r. w sprawie IIICZP 140/08 podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, z której wynika że: zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 77 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 par. 1 kodeksu cywilnego.
Czym jest stosowne odszkodowanie?
Jest to świadczenie pieniężne należne za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej. Wynika z art. 446 § 3, który stanowi: Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Stosowne odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym najbliższym członkom rodziny i ma za zadanie zniwelować negatywne – ekonomiczne skutki śmierci. Odszkodowanie to obejmuje szeroko rozumiane szkody majątkowe, często niewymierne, w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej.

Przy ustaleniu wysokości stosownego odszkodowania należy wziąć pod uwagę różnicę pomiędzy stanem, w jakim znaleźli się członkowie rodziny zmarłego po jego śmierci, a ich przewidywanym stanem materialnym, gdyby zmarły żył.

Ponadto musi ono wyrażać taką kwotę, która jest odczuwalna jako realne, adekwatne przysporzenie zarówno przez uprawnionego, jak i z obiektywnego punktu widzenia uwzględniającego ocenę większości rozsądnie myślących ludzi.
Kto może się ubiegać o stosowne odszkodowanie?
Stosowne odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny – przede wszystkim małżonkowi i dzieciom. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby o tego typu odszkodowanie wystąpili rodzice, dziadkowie, konkubent, rodzeństwo pod warunkiem, że wykażą iż na skutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Powyższe wynika z faktu, że brak jest w polskim prawie definicji członka rodziny, dlatego należy posiłkować się chociażby wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13.04.2005r. – sygn. akt IV CK 648/04, z którego wynika że pojęcie najbliższy członek rodziny należy rozumieć szeroko i można użyć następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
Czym jest renta alimentacyjna?
Zgodnie z treścią art. 446 par 2 kodeksu cywilnego „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”.

W przypadku śmierci o alimentację mogą się zwrócić do sprawcy szkody osoby, którym zmarły dostarczał środków na utrzymanie. Są to przede wszystkim dzieci czy wychowankowie zmarłego a w niektórych przypadkach małżonek lub konkubent. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule „Renta po śmierci osoby bliskiej”.

Odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. – wyrok SA w Lublinie I ACa 158/14

Odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. obejmuje szeroko rozumiane szkody majątkowe, często niewymierne, w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej. Przewidziany w tym przepisie skutek musi mieć charakter majątkowy. ...

ZADOŚĆUCZYNIENIE
PO WYPADKU DROGOWYM

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

Jak zlecić prowadzenie sprawy?

Po wypadku masz problemy? Zadzwoń, napisz, pomożemy! Skontaktuj się z nami, zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z formularza na stronie. Dochodzenie odszkodowań to nasza specjalność.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy?

Nasza kancelaria pobiera jedynie wynagrodzenie prowizyjne, które jest płatne tylko w przypadku uzyskania odszkodowania. Wysokość prowizji wynosi 15-25% od kwoty uzyskanych świadczeń.

W jaki sposób zawrzeć umowę?

Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

BLOG
ARTYKUŁY O ODSZKODOWANIACH

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE