BLOG

Kiedy Warta może odmówić odszkodowania z autocasco?

Ubezpieczenie Autocasco Komfort w Warta S.A. to ubezpieczenie samochodów od uszkodzeń i kradzieży, gwarantujące najszerszą ochronę. Ubezpieczenie pokrywa koszt naprawy uszkodzeń samochodu z użyciem oryginalnych części producenta pojazdu, bez stosowania potrąceń amortyzacyjnych czy udziałów własnych. Suma ubezpieczenia nie zmienia się przez cały okres trwania ubezpieczenia, także po wypłacie odszkodowania. Ponadto właścicielom fabrycznie nowych samochodów Warta oferuje utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia (równej wartości fakturowej pojazdu) przez okres trzech lat. Ubezpieczenie jest kierowane szczególnie do klientów posiadających samochody w wieku do 6 lat.

Ubezpieczenie Autocasco Komfort w Warta – zakres ubezpieczenia?

Zgodnie z §3 ust. 6 ogólnych warunków ubezpieczenia „z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie w razie uszkodzenia, całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu z wyłączeniem szkód wymienionych w §4.”  Powyższy zapis oznacza, że ubezpieczenie Autocasco Komfort jest zawierane w formule allrisk, czyli ubezpieczyciel deklaruje, że wypłąci odszkodowanie za każdą szkodę oprócz tych, które wymienione są we wspomnianych §4.

Ubezpieczenie Autocasco Komfort w Warta – kiedy nie otrzymasz odszkodowania?

Wyłączeni odpowiedzialności za szkody wynikające z §4 ogólnych warunków ubezpieczenia.

1. WARTA nie odpowiada za szkody:
1) spowodowane:
a) umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, a także osoby, z którymi Ubezpieczający, Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
2) spowodowane przez osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu, kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
3) powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu, bez wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody
4) gdy osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu kierujące pojazdem zbiegły z miejsca zdarzenia, pomimo prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia,
5) powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a także powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody,
6) powstałe w wyposażeniu pojazdu innym niż określone w §2 ust. 19,
7) powstałe w przewożonym ładunku,
8) polegające na kradzieży bagażu,
9) związane z wadą wykonania pojazdu lub jego wadliwą naprawą, a także powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,
10) polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
11) polegające na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, pleśni, oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych oraz pogorszeniu się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju,
12) polegające na awarii,
13) polegające na utracie paliwa,
14) powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, a także będące skutkiem wadliwego doboru lub montażu instalacji gazowej,
15) powstałe w związku z działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami, powstałe w wyniku użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji oraz w związku z czynnym uczestnictwem w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,
16) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową ACK,
17) powstałe w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako Właściciel w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy prawo własności pojazdu przeszło na jego Użytkownika, a umowa ubezpieczenia nie uległa rozwiązaniu,
18) powstałe w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa przez osoby wymienione w pkt 1) oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu,
19) powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do jazd próbnych, tj. badań i prób pojazdów dokonywanych przez producentów lub upoważnione jednostki.

Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku kradzieży pojazdu.

Przypadki, za które Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania po kradzieży pojazdu zostały opisane w §4 ust 2 ogólnych warunków ubezpieczenia.

2. WARTA nie odpowiada za szkody polegające na utracie ubezpieczonego pojazdu w wyniku kradzieży:
1) gdy stwierdzono, że w chwili dokonania kradzieży, z wyłączeniem rozboju, nie był on zabezpieczony przed kradzieżą:
a) w sposób przewidziany w jego konstrukcji,
b) sprawnym i aktywnym zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym, wymaganym zgodnie z §8,
2) w przypadku pozostawienia bez nadzoru w pojeździe lub w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione do korzystania z pojazdu, klucza, karty lub innego urządzenia służącego do jego otwarcia lub uruchomienia,
3) gdy sprawca wszedł w posiadanie klucza, karty lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za wiedzą osób wymienionych w ust. 1 pkt 1) lub osób upoważnionych do korzystania z pojazdu.

Podstawa prawna to Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO KOMFORT o symbolu C6211 obowiązujące od 02.02.2016r. – dostępne na stronie warta.pl.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE