ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej można się ubiegać w następstwie śmierci osoby bliskiej, za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz za utratę lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.

Co można uzyskać po wypadku?

Osoba poszkodowana w wypadku w komunikacji miejskiej, może się ubiegać o rekompensatę wszystkich doznanych szkód oraz zwrotu korzyści, które mogłaby  uzyskać gdyby jej szkody nie wyrządzono.

Poszkodowany może ubiegać się w szczególności o:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,

  • rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego,
  • rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku,

  • zwrot utraconych zarobków.

W przypadku śmierci, rodzina i osoby bliskie zmarłemu mogą się starać o:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych,

  • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,

  • zwrot kosztów pogrzebu,

  • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.
odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

ODSZKODOWANIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

W przypadku, gdy ktoś bliski zmarł wskutek wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie lub wskutek innego zdarzenia losowego, osobom bliskim przysługuje szereg świadczeń pieniężnych – m.in. zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Pomagamy uzyskać wysokie odszkodowania.

Pamiętaj! Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej jest prawie zawsze należne!

W razie wypadku powstałego w czasie jazdy komunikacją miejską (autobus, tramwaj, inny środek lokomocji) pasażerowi pojazdu należy się odszkodowanie za doznaną szkodę.  Odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażera kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka – art. 436. § 1.

Oznacza to, że pasażer pojazdu może ubiegać się o odszkodowanie, nawet jeżeli kierowca pojazdu komunikacji miejskiej nie ponosi winy za wypadek. Przewoźnik może się uwolnić od tej odpowiedzialności jedynie, gdy wykaże, że do zdarzenia doszło na skutek siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej oraz wyłącznej winy poszkodowanego.

Dochodzimy odszkodowań od PONAD 15 LAT

Miałeś wypadek ! Doznałeś obrażeń ciała ! Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku !

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?

Skontaktuj się z nami ! Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.