ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej można się ubiegać za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, za utratę lub zniszczenie mienia oraz w następstwie śmierci osoby bliskiej.

Co można uzyskać po wypadku?

Osoba poszkodowana w wypadku w komunikacji miejskiej, może się ubiegać o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,

 • rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego,
 • rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku,

 • zwrot utraconych zarobków.

W przypadku śmierci, rodzina i osoby bliskie zmarłemu mogą się starać o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych,

 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,

 • zwrot kosztów pogrzebu,

 • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.

Pamiętaj! Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej jest prawie zawsze należne!

W razie wypadku powstałego w czasie jazdy komunikacją miejską (autobus, tramwaj, inny środek lokomocji) pasażerowi pojazdu należy się odszkodowanie za doznaną szkodę.  Odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażera kształtuje się w oparciu o kodeksową zasadę ryzyka – art. 436. § 1.

Oznacza to, że pasażer pojazdu może ubiegać się o odszkodowanie, nawet jeżeli kierowca pojazdu komunikacji miejskiej nie ponosi winy za wypadek. Przewoźnik może się uwolnić od tej odpowiedzialności jedynie, gdy wykaże, że do zdarzenia doszło na skutek siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej oraz wyłącznej winy poszkodowanego.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej ?

 • Zgłoś się do nas – bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę !
 • W Twoim imieniu wystąpimy o pełne odszkodowanie !
 • Oferujemy proste i zrozumiałe zasady współpracy.
 • Prowadzenie sprawy polubownie i na drodze sądowej.
 • Nie uzyskamy odszkodowania nie pobieramy żadnych opłat.

Nasza kancelaria prowadzi szereg tego typu spraw, uzyskując dla naszych klientów wysokie odszkodowania i korzystne wyroki sądowe.

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?