ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za obrażenia ciała lub śmierć osoby bliskiej.

ODSZKODOWANIA PO WYPADKU W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

O odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej można się ubiegać za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, za utratę lub zniszczenie mienia oraz w następstwie śmierci osoby bliskiej.

Miałeś wypadek w autobusie, wypadek w tramwaju lub innym środku komunikacji?
Nie otrzymałeś odszkodowania? Ubezpieczyciel zaniżył jego wysokość!
Zgłoś się do nas! Bezpłatna analiza sprawy !

Jeżeli doznałeś obrażeń ciała w wypadku w komunikacji miejskiej uzyskamy dla Ciebie:

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ➪
Czytaj więcej
Jest to świadczenie pieniężne należne osobie Poszkodowanej w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Ma na celu wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z odniesionymi obrażeniami i stanowi swoiste odszkodowanie za utratę radości z życia. Zależy od szeregu czynników związanych z osobą poszkodowaną.
Zwrot kosztów leczenia ➪
Czytaj więcej
Poniesionych na wizyty w placówkach służby zdrowia również w prywatnych klinikach specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych, koszt protez oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, dojazdy na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, konieczną opiekę.
Zwrot utraconych zarobków ➪
Czytaj więcej
Jeżeli po wypadku, osoba poszkodowana, nie mogła wykonywać pracy zarobkowej należy jej się zwrot utraconych zarobków, za okres niezdolności do pracy. Wynika to z art. 444 § 1 k.c., który stanowi, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.
Rentę na zwiększone potrzeby ➪
Czytaj więcej
Najczęściej są to potrzeby związane leczeniem, rehabilitacją, zakupem leków oraz opieką. Tego typu potrzeby oznaczają dla Poszkodowanego zwiększone koszty, do których pokrycia zobowiązany jest sprawca szkody i tym samym jego ubezpieczyciel w zakresie OC. Wymiar renty określa się na podstawie ustalonego stałego zakresu potrzeb oraz wiedzy o kosztach leczenia, opieki i zabiegów rehabilitacyjnych.
Rentę uzupełniającą ➪
Czytaj więcej
Zgodnie z art. 444 par 2 kodeksu cywilnego „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”. Utrata zdolności do pracy może mieć charakter zarówno częściowy lub stały.

W przypadku śmierci, dla rodziny i osób bliskich wystąpimy o:

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ➪
Czytaj więcej
Jest to świadczenie pieniężne mające na celu zadośćuczynić za ból i cierpienia psychiczne po śmierci osoby bliskiej. Celem tego świadczenia jest rekompensata doznanej krzywdy i złagodzenie cierpienia psychicznego spowodowanego śmiercią osoby najbliższej.

Zasadność tego roszczenia znajduje odzwierciedlenie w art. 446 par 4 kodeksu cywilnego "Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę". O zadośćuczynienie za śmierć mogą ubiegać się najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, w szczególności dzieci, współmałżonek, rodzice, dziadkowie czy wnukowie.

Stosowne odszkodowanie ➪
Czytaj więcej
Zgodnie z art. 446 § 3 Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Stosowne odszkodowanie należne jest w szczególności dzieciom i współmałżonkowi zmarłego, jeżeli w wyniku śmierci małżonka/rodzica w wypadku drogowym pogorszyła się ich sytuacja materialna.

Osobami uprawnionymi do dochodzenia stosownego odszkodowania mogą być też konkubent, rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo zmarłego pod warunkiem, że wykażą iż na skutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. O odszkodowanie może się ubiegać również osoba, która wskutek śmierci została pozbawiona pomocy w wychowaniu dzieci lub prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zwrot kosztów pogrzebu ➪
Czytaj więcej
Niezależnie od zasiłku pogrzebowego otrzymanego z ZUS z ubezpieczenia oc należny jest zwrot kosztów pochówku, nawet w przypadku braku faktur można uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Świadczenie należne jest osobie która poniosła koszty pochówku.

Podstawa prawna to art. 446 par. 1 kodeksu cywilnego "Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł".

Rentę alimentacyjną ➪
Czytaj więcej
Zgodnie z treścią art. 446 par 2 kodeksu cywilnego "Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego".

W przypadku śmierci o alimentacją mogą się zwrócić do sprawcy szkody osoby, którym zmarły dostarczał środków na utrzymanie. Są to przede wszystkim dzieci czy wychowankowie zmarłego a w niektórych przypadkach małżonek lub konkubent.

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W AUTOBUSIE, WYPADEK W TRAMWAJU LUB INNYM ŚRODKU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

REFERENCJE

Profesjonalne i rzetelne podejście do klienta i przede wszystkim wygrana sprawa o odszkodowanie po śmierci mojej córki. Uzyskałam wysokie zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów pogrzebu.

Jestem bardzo zadowolona, że skorzystałam z usług firmy Hexa. Dziękuje serdecznie za poprowadzenie mojej sprawy.

Katarzyna z Warszawy

Z czystym sumieniem polecam firmę Hexa Dochodzenie Odszkodowań, jako godną zaufania. Sprawa odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku mojego syna była prowadzona rzetelnie i starannie. Na każdym etapie postępowania byłem informowany o przebiegu sprawy. Firmę Hexa polecam wszystkim potrzebującym pomocy w uzyskaniu odszkodowania.

Marian, Otwock

BLOG

Zadośćuczynienie po śmierci ojca w wypadku drogowym.

Zgłosił się do nas klient Sylwester S. z prośbą o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienie po śmierci ojca doznaną wskutek wypadku drogowego. Jego ojciec zmarł dnia 08.07.2013r. w wieku 53 lat będąc pasażer…

Odszkodowania po wypadku drogowym – orzecznictwo sądowe

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt II CSK 94/10 Stopa życiowa poszkodowanego nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.). St…

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym. Sprawdź, jakie odszkodowanie Ci przysługuje.

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym, jako świadczenie należne osobie poszkodowanej wskutek wypadku drogowego (lub innego zdarzenia) uregulowane jest w art. 445 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym pr…

Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie po wypadku drogowym?

Na naszych drogach codziennie dochodzi do wielu wypadków drogowych, w których setka osób zostaje rannych. Każdej z tych osób należy się świadczenie odszkodowawcze od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Ta…

Kapitalizacja renty po wypadku drogowym. Jak się starać?

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym ma prawo do ubiegania się o zwrot wszelkich poniesionych strat (odszkodowanie), jak również do otrzymania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W ramach odszkodowa…